Vykdomos programos

Pradinio ugdymo programa


Bendrasis pradinis mokymas, kodas –101021101;

Bendrąsias ugdymo programas (dailę ir technologijas) papildo mokyklos individualios meninio ugdymo programos turinys:

grafinė raiška – mokiniai skatinami ieškoti netradicinių ir tradicinių išraiškos priemonių panaudojant grafinės raiškos kalbą, stebėti, analizuoti, interpretuoti gamtinę bei kultūrinę aplinką, tikrovę, vizualizuojama ir tiriamą, apibūdinant jos pagrindinius bruožus, estetines vertybes. Ugdomas gebėjimas kūrybos procese naudoti įvairias grafikos technikas, jas taikyti norimai idėjai atskleisti.

spalvinė raiška – stebima, analizuojama, interpretuojama gamtinė bei kultūrinė aplinka, tikrovė, vizualizuojama ir tiriama, apibūdinant jos pagrindinius bruožus, estetines vertybes, dedami spalvininkystės pagrindai. Mokiniams padedama išugdyti spalvinės raiškos komunikacinius, praktinės raiškos gebėjimus.

integruota meninė raiška – mokiniai mokomi suvokti, kad tą pačią kūrybinę idėją galima perteikti įvairių menų kalba, integruojant įvairias meno šakas: judesį, garsą, vaizdą. Plėtojamas kūrybinis mąstymas ir bendrieji gebėjimai, reikalingi suvokiant, kad pats žmogus, jo kūnas yra kaip medija. Tobulina gebėjimus pasakoti garsu ir vaizdu. Baigus programą išduodamas pradinio išsilavinimo pažymėjimas.

Ugdymo planas 1-4kl (atsisiųsti)

Pagrindinio ugdymo programos


 Bendrasis pagrindinis mokymas, kodas –201021101;

Bendrąsias ugdymo programas (dailę, technologijas) papildo mokyklos individualios meninio ugdymo programos turinys:

piešimas – suteikiami realistinio vaizdavimo pradmenys, aplinkos objektų formos analizė ir perteikimas linijomis. Ugdomas gebėjimas perteikti pasirinktų objektų formas ir vaizduojamų reiškinių ypatybes.

tapyba – mokiniai mokomi dailės teoriją susieti su praktika, pajusti estetinių idealų kaitą dailės kūriniuose, ypač stebint šiuolaikinę dailę bei suvokti, dėl kokių priežasčių tai vyko. Ugdomas gebėjimas perteikti aplinkos objektų spalvų kaitą, idėjai įgyvendinti taikyti sudėtingesnes tapybos technikas, orientuotis meno pasaulyje.

grafinė raiška – mokiniams toliau ugdomas gebėjimas kūrybos procese naudoti įvairias grafikos technikas, jas taikyti norimai idėjai atskleisti, suvokti kaip, kur ir kodėl naudoti grafinės raiškos priemones.

erdvinė raiška – formuojamas erdvinis mąstymas, ugdomi erdvinio vaizdavimo gebėjimai aplinkoje egzistuojančius objektus ir reiškinius perteikti ne vien plokštumoje, bet erdvėje, naudojant natūralias, dirbtines, gamtines medžiagas, pasitelkiant šiuolaikines technologijas.

meninė fotografija – supažindinama su fotografijos kilme, suteikiama galimybė lyginti, analizuoti ir vertinti fotografijos raidą istorijos kontekste, pažinti Lietuvos bei pasaulio fotografijos meno paveldą; mokomasi fotografuoti, lavinant vaizduotę ir pastabumą, taikant fotokompozicijos dėsnius, fotografinės raiškos priemones; kuriami interneto puslapiai, fotoalbumai, transformuojant fotografinį vaizdą kompiuteriu.

piešimas – toliau mokoma daiktų piešimo, pabrėžiant medžiagiškumą, formą ir padėtį erdvėje. Ugdomas gebėjimas savarankiškai atrasti ir pasirinkti vizualinę idėją iš sociokultūrinės aplinkos, numatyti jos įgyvendinimo etapus, būdus, ypatumus ir resursus, perteikti realistinius, sąlygiškus ir abstrakčius vaizdus.

tapyba – mokiniai toliau mokomi analizuoti ir atskleisti spalvos reikšmę kūrinyje, eksperimentuoti, analizuoti gamtos formas ir interpretuoti, pasirinkti ir laisvai naudoti sudėtingas plastinės raiškos priemones, vaizdavimo būdus, gebėti argumentuoti pasirinktą idėją, formuoti savo, kaip menininko, manierą, stilių.

grafika – plėtojamos žinios apie grafikos meną, tobulinant grafikos technikų įvaldymą. Mokoma tikslingai pasirinkti grafinės raiškos priemones ir vaizdavimo būdus, kuriant darbų ciklus, įvairaus žanro bei stiliaus kompozicijas, stebint ir interpretuojant natūrą.

erdvinė raiška – mokomasi rinkti informaciją, pažinti skulptūros stilius, žanrus, rūšis, suprasti aplinkos meną (instaliacijos, žemės meno ir pan.), tyrinėjama lietuvių skulptorių kūryba. Kuriant erdvines kompozicijas, ieškoma originalių išraiškos būdų, naudojama iš įvairių šaltinių surinkta informacija, plenerų medžiaga.

video menas – susipažįstama ir mokomasi taikyti specifines videomeno kompozicijos raiškos priemones, planuojant ir kuriant videomeno kūrinius, naudoti videokameras, techninę bei programinę video redagavimo įrangą, reikšti asmenines idėjas video meno kūriniuose.

kompiuterinė grafika – mokiniai mokosi tikslingai pasirinkti bei taikyti raiškos priemones, techninę ir programinę įrangą kūrybinių idėjų įgyvendinimui, formuoti bei formuluoti asmenines idėjas, tinkamas įgyvendinti kompiuterinės grafikos priemonėmis, numatyti idėjos įgyvendinimo nuoseklumą, etapus bei reikalingus resursus, sėkmingai įgyvendinti kompiuterinės grafikos kūrinius – nuo idėjos iki kūrinio harmonizavimo.

keramika – susipažįstama su keramikos menu, jo įvairove, padedama pažinti seniausią meno šaką, suvokti specifinę darbo aplinką, medžiagas, priemones; mokoma tinkamai naudoti medžiagas savo kūrybinėms idėjoms atskleisti.

oda – programa ugdo kūrybinius vizualios raiškos ir praktinės veiklos gebėjimus, skatina pažinti technologijų raidą, įgyti odos apdirbimo įgūdžių, žvelgti į kūrybą kaip į įdomią ir teigiamą atradimų teikiančią veiklą, būti atviriems kaitai, ieškojimams, naujoms idėjoms ir naujai patirčiai, gebėti naudotis jomis kaip vartotojams.

tekstilė šio dalyko tikslas – projektuoti ir kurti tradicinės ir moderniosios taikomosios ir meninės tekstilės kūrinius, aprangos detales, gaminius, puošiančius namų ir viešųjų erdvių interjerus, naudojant tradicines ir šiuolaikines tekstilės technikas. Mokiniai geba kurti šiuolaikinės ir tradicinės tekstilės gaminius, atitinkančius šiuolaikinės kultūros, ekologijos ir ekonomikos kontekstus, ugdydamiesi verslumo ir atsakingo vartojimo pagrindus.

stiklas – mokiniai susipažįsta su stiklo bei vitražo raida ir vystymusi, stiklo jungimu su kitomis konstrukcinėmis medžiagomis, komponuojant plokščias spalvines kompozicijas, erdvinius objektus, papuošalus, suvenyrus, mokosi kurti stiklo dirbinius.

išduodamas mokymosi pasiekimų pažymėjimas;

išduodamas pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo pažymėjimas, baigus aštuntąją klasę;

baigus programą išduodamas pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas.

Ugdymo planas 5-6kl (atsisiųsti)

Ugdymo planas 7-8kl (atsisiųsti)

Ugdymo planas 9-10kl (atsisiųsti)

Vidurinio ugdymo programos


 Bendrasis vidurinis mokymas, kodas – 301021201;

Tobulinama mokinių dailės, technologijų pažinimo bei raiškos kompetencija: nuosekliai tęsiamas ankstesnis dailės bendrasis ar išplėstinis kursas. Dėstomi moduliai:

dailėtyra – mokiniai susipažįsta su senųjų pasaulio kultūrų įtaka šiuolaikinei dailei, etnokultūra, tautodaile ir jos santykiu su šiuolaikine visuomene, mokslo pasiekimais, technikos revoliucija ir naujais vizualinės raiškos būdais. Ugdomas gebėjimas pristatyti savo tiriamosios, kūrybinės veiklos darbą, rengti recenzijas apie vykstančius meninius įvykius mokykloje ir už jos ribų.

erdvinė raiška – mokiniai mokosi valdyti erdvę kuriant skulptūras, instaliacijas, žemės meno kūrinius, dalyvauti transformuojant, kuriant interneto erdvines struktūras.

piešimas – mokiniai išmoksta tikslingai naudoti vizualinės raiškos priemones, ieškoti įvairių meninės raiškos galimybių. Išklausę šią programą jie geba supančią aplinką perteikti apibendrintomis formomis, derinant idėjos, turinio ir formos vieningumą.

grafika – ugdomas gebėjimas kurti grafines aplinkos ir erdvės, vizualinės komunikacijos paskirties interpretacijas savarankiškai pasirenkant vizualinę idėją ir vaizdavimo būdą, ieškant savito kūrybos stiliaus ir formuojant vizualinių idėjų bazę.

tapyba – mokiniai geba kurti spalvinius nuotaikų etiudus, optinėse, simbolinėse kompozicijose praplečia tapybos ribas, išmoksta derinti tapybines faktūros medžiagas, kurti koliažo, asambliažo kompozicijas, tą patį objektą interpretuoti įvairių epochų stiliumi, skirtinga maniera.

technologijų (odos, keramikos, tekstilės) bendrasis kursas – mokiniai išmoksta rinkti ir tyrinėti medžiagą apie dekoratyvinės plastikos objektus. Remiantis šia patirtimi, geba interpretuoti juos savo kūrybiniuose sumanymuose, susiplanuoti ir detaliai paaiškinti idėjos ir numatomo rezultato įgyvendinimo etapus.

taikomojo meno amatų ir dizaino bendrasis ar išplėstinis kursas – kūrybinio individualumo, originalumo ieškojimai, tradicinių ir šiuolaikinių meninių išraiškos formų, krypčių, stilių, įvairių išraiškos priemonių ieškojimas ir taikymas. Plėtojami verslumo pagrindai, sprendžiant ekonominius ir ekologinius uždavinius. Dėstomi moduliai:

modernioji tekstilė – padedama mokiniams suvokti moderniosios tekstilės vietą šiuolaikinio meno kontekste. Siekiama susieti senąsias lietuvių liaudies technikas su šiuolaikinėmis per kūrybą, skatinant individualią kūrybinę išraišką. Mokomasi perteikti projektines idėjas grafiškai, kūrybingai ir tikslingai įgyvendinti technologines sekas.

tekstilės gaminių dizainas – mokiniai, išanalizavę tekstilės medžiagas, puoselėdami tautos tradicijas, kuria tekstilės gaminius, atitinkančius šiuolaikinės kultūros, ekologijos ir ekonomikos kontekstus, ugdydamiesi verslumo ir atsakingo vartojimo pagrindus. Susipažinę su tradicine, šiuolaikine ir ateities tekstile, bei šalies ugdymo įstaigomis, rengiančiomis tekstilininkus, gauna pagrindus galimoms ateities studijoms.

stiklo dizainas – mokiniai mokosi stiklinių detalių panaudojimo improvizacijos, kuriant šiuolaikinį interjerą, aprangos detales, projektuojant ir atliekant kūrybines užduotis.

odos dizainas – šios programos paskirtis supažindinti mokinius su odos gaminių projektavimo principais, funkcionalumu, pritaikomumu, remiantis senųjų laikų odos gaminiais, įvairiomis šių laikų odos gaminių meninės išraiškos formomis ir galimybėmis, netradicinių medžiagų pritaikomumu.

dailioji keramika – mokiniai susipažįsta su įvairių laikotarpių ir šiuolaikine keramika, jos formų ir medžiagų įvairovė, mokosi paprastų formų buitinių indų lipdymo, dekoro įvairovės.

interjero dizainas – ši programa suteikia mokiniui pagrindines žinias apie interjero kūrimo principus ir metodus, bei gebėjimus, pasitelkus kūrybišką mąstymą, kurti unikalias interjero detales, puošmenas.

grafinis dizainas – mokiniams suteikiami grafinio dizaino suvokimo ir informacinės kultūros pagrindai bei laiduojamas bendrakultūrinis mokinių išprusimas ir komunikacinių technologijų taikymo patirtis, ugdoma meninė bei estetinė kompetencija, būtina tenkinant praktines gyvenimo reikmes.

meninė fotografija – mokiniai išmoksta paaiškinti fotografijos technologijų specifiką, foto technikos ypatumus ir panaudojimo galimybes, geba įgyvendinti kūrybinius sumanymus fotografuojant, suvokia fotografijos reikšmę šiuolaikinės kultūros kontekste.

išduodamas mokymosi pasiekimų pažymėjimas;

baigus programą išduodamas brandos atestatas ir brandos atestato priedas.

Individualus ugdymo planas (atsisiųsti)

Mokiniai į aukštesnę klasę keliami, vadovaujantis

Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašu

Mokinių laikomi testai ir egzaminai

Mokiniai dalyvaus PUPP bei laikys pasirinktus brandos egzaminus pagal NEC sudarytą tvarkaraštį.

Tvarkaraštis

Neformalus švietimas (iš ugdymo plano)


 Sporto būreliai

Fizinių ypatybių lavinimo ir sportinių žaidimų įgūdžių tobulinimas

Vadovė: Marolė Mankienė

Mokinių amžius: 5-6 kl. (10-12 metų)

Mokiniai bus lavinami fiziškai, stiprinami specifiniai kūno kultūros gebėjimai bei stiprinamos bendrosios komunikacinės ir sveikatos stiprinimo kompetencijos. Mokiniai galės atstovauti mokyklą, sudarydami mokyklos rinktinę. Ypatingus specifinius gebėjimus turinys mokiniai bus nukreipiami į sporto mokyklas.

Judrieji žaidimai-kvadratas

 • VadovasGiedrius Monkevičius
 • Mokinių amžius: 5-6 kl. (11-13 metų)

Įgyvendinant programą mokiniai bus lavinami fiziškai, tobulins kvadrato žaidimo ir tarpusavio bendravimo įgūdžius, ugdys valią, gerins savo fizines savybes, tenkins įgimtą poreikį judėti, stiprins sveikatą. Mokiniai galės atstovauti mokyklai kvadrato varžybose.

Šaškių pradžiamokslis

 • VadovasGiedrius Monkevičius
 • Mokinių amžius: 4 kl. (10-11 metų)

Įgyvendinant programą mokiniai įgis šaškių žaidimo pradmenų.

Fizinių ypatybių lavinimas ir krepšinio įgūdžių tobulinimas

 • VadovasArvydas Mackevičius
 • Mokinių amžius: 5-6 kl.. (13-15 metų)

Įgyvendinant programą mokiniai bus lavinami fiziškai, stiprinami specifiniai krepšinio gebėjimai bei stiprinamos bendrosios komunikacinės ir sveikatos stiprinimo kompetencijos. Mokiniai galės atstovauti mokyklą, sudarydami mokyklos rinktinę. Ypatingus specifinius gebėjimus turinys mokiniai bus nukreipiami į sporto mokyklas.

Judėjimo įgūdžių formavimas

 • VadovėGalina Butautė
 • Mokinių amžius: 5-6 kl. (10-12 metų)

Mokiniai išmoks žaisti judriuosius žaidimus, padidės fizinis aktyvumas, užimtumas, ugdysis nuostata, kad sveikata yra vertybė.

Krepšinio technikos ir taktikos įgūdžių tobulinimas

 • VadovėRasa Kizikaitė
 • Mokinių amžius: 7-8 kl. (13-15 metų)

Įgyvendinant programą bus siekiama išmokyti mokinius sistemingai treniruotis, stiprinti jų sveikatą, ugdyti meilę šiai sporto šakai, tobulinti pagrindinius žaidimo veiksmus, atrinkti geriausius, pamėgusius šią sporto šaką ir nukreipti toliau tobulintis į sporto mokyklas, klubus. Skiepyti gražius žaidėjų santykius aikštelėje ir už jos ribų.

Sveikos gyvensenos pagrindai

 • VadovėAnna Kizalienė
 • Mokinių amžius: 7-10kl. (13-16 metų)

Ši programa atveria galimybę patirti išlavinto, stipraus ir sveiko organizmo, kūno ir judesių grožio keliamą džiaugsmą, kuria prielaidą asmens saviraiškai ir savirealizacijai.

 • Golfas
  • VadovėAnna Kizalienė
  • Mokinių amžius: 5-8kl. (11-14 metų)

Ši programa skirta golfo pradinių įgūdžių formavimui.

Grindų riedulys

 • VadovėAnna Kizalienė
 • Mokinių amžius: 5-8kl. (11-14 metų)

Ši programa skirta grindų riedulio pradinių įgūdžių formavimui.

Folkloro ansambliai ir tautinių šokių kolektyvai

Dzingulis

 • VadovasArtūras Sinkevičius
 • Mokinių amžius: 1-5 kl. (6-12metų)

Bus tenkinami mokinių muzikinio lavinimo, saviraiškos poreikiai, puoselėjamas tautiškumas, saugoma nematerialioji kultūra.

Gintarėlis (tautiniai šokiai: jaunučiai, jauniai, jaunuoliai)

 • VadovėIna Skirmantienė
 • Mokinių amžius: 2-11 kl. (7-17 metų)

Bus tenkinami mokinių saviraiškos poreikiai, puoselėjama tautinė savigarba ir savimonė, mokiniai išmoks šokti tautinius šokius, įgis ir išplėtos šokio kompetencijas. Susiformuos šokių kolektyvai, galintys dalyvauti miesto ir respublikiniuose renginiuose.

Skudutis

 • VadovėDalia Razumienė
 • Mokinių amžius: 5-10 kl. (11-17 metų)

Mokinių muzikinio lavinimo, saviraiškos poreikių tenkinimo tautiškumo ugdymo veikla. Mokiniai įgis specifinių grojimo skudučiu įgūdžių.

Kanklių pradžiamokslis

 • VadovėDalia Razumienės
 • Mokinių amžius: 2-5 kl. (8-11 metų)

Mokiniai supažindinami su instrumentu, liaudies muzika, mokoma kankliuoti paprastus kūrinius, pasitikėti savimi,  pasirengti grupėje dalyvauti mokyklos renginyje.

Želmenėliai

 • VadovėDalia Razumienės
 • Mokinių amžius: 5-10 kl. (11-17 metų)

Mokiniai mokomi groti sudėtingesnius kūrinius, grojimo kanklėmis ir folklorinio dainavimo mokymosi strategijų, aptarti savo rezultatus, numatyti  ir taikyti kankliavimo ir dainavimo tobulinimo būdus, kūrinius atlikti kartu su kais kolektyvais. Mokiniai dalyvauja koncertinėje veikloje, ugdoma tautinė, kultūrinė savimonė.

Muzikiniai kolektyvai

Jaunieji gitaristai

 • VadovasArtūras Sinkevičius
 • Mokinių amžius: 1-12 kl. (7-18 metų)

Mokiniai supažindinami su instrumentu ir gitaros istorija, garsiausiais lietuvių dainuojamosios poezijos atlikėjais- bardais. Mokoma groti nesudėtingus kūrinius, grupėje dalyvauti koncertinėje veikloje, padedama suvokti, kad dainavimas- būdas išreikšti savo asmeninę bei pilietinę poziciją.

Jaunučių pop choras „Natelės“

 • VadovėEglė Grybienė
 • Mokinių amžius: 1-4kl. (6-11 metų)

Mokinių muzikinio lavinimo, muzikinės klausos, dainavimo, muzikalumo, sceninės raiškos lavinimo veikla.

Jaunių pop choras „Gama“

 • VadovėEglė Grybienė
 • Mokinių amžius: 5-10 kl. (11-17 metų)

Mokinių muzikinio lavinimo, saviraiškos poreikių tenkinimo veikla, plėtojant muzikinę estetinę bei daugiabalsio dainavimo patirtį. Mokiniai turės galimybę dalyvauti koncertinėje veikloje.

Jaunuolių ansamblis „YZZY“

 • VadovėEglė Grybienė
 • Mokinių amžius: 11-12 kl. (17-19 metų)

Mokinių muzikinio lavinimo, saviraiškos poreikių tenkinimo programa. Lavinamas vokalas, skatinama kurti, naudojama audiovizualinė ir choreografinė integracija, ugdomas emocionalumas, tobulinama jo išraiška. Mokiniai plėtoja daugiabalsio ir solinio dainavimo įgūdžius, turi galimybę koncertuoti mokyklos, miesto, respublikiniuose renginiuose

Ritmas

 • VadovasJurgita Girdauskienė
 • Mokinių amžius: 2 kl. (8-11metų)

Tai sportinių šokių būrelis. Mokiniai išmoks pagrindinius standartinių ir Lotynų Amerikos šokių žingsnelius ir junginius, dalyvaus konkursuose, koncertuose, šventėse. Mokoma skirtingų saviraiškos judesiu būdų, lavinamas estetiškumas, mokomasi valdyti kūną, tobulinti laikyseną. Stiprinamas pasitikėjimas savimi.

Dailės būreliai


 Scenografijos studija

 • VadovėAušra Lavckienė
 • Mokinių amžius: 10kl. (16-17 metų)

Mokoma sceninio apipavidalinimo, vaizdo, judesio, garso dermės, didinat meninės veiklos, raiškos kokybę ir paveikumą.

Tautodailės studija

 • VadovėAldona Markvaldienė
 • Mokinių amžius: 10-11kl. (16-17 metų)

Ugdomi meniniai gebėjimai, teikiami tekstilinės raiškos pagrindai. Supažindinama su tradicinėmis ir moderniosiomis technikomis ir technologijomis, įvairiomis medžiagomis ir priemonėmis, ugdomi saviraiškos poreikiai ir sugebėjimai.

Dailioji keramika

 • VadovėAudra Greta Miliauskienė
 • Mokinių amžius: 3-4 kl. (9-11 metų)

Mokiniai supažindinami su seniausia meno šaka- keramika. Išmokstama keramikos pagrindų  Ugdomi kūrybos ir jos vertinimo gebėjimai.

Siūlų žaismas

 • VadovėIngrida Raguckienė
 • Mokinių amžius: 5-11 kl. (11-17 metų)

Ugdomos mokinių socialinės ir asmeninės kompetencijos, įgalinančios kurti taikomosios tekstilės kūrinius, išlaikant lietuvių liaudies tradicijas, jas perkeliant ir interpretuojant šiuolaikinės tekstilės kontekste.

Video menas

 • VadovasAidas Augustis
 • Mokinių amžius: 9-10 kl.. (15-16 metų)

Mokiniai susipažins su kompiuterinės grafikos pagrindais ir taikys juos kūryboje, dalyvaus mokykloje rengiamose parodose.

Kompiuterinė grafika

 • VadovasAidas Augustis
 • Mokinių amžius: 9-10 kl. (15-16 metų)

Mokiniai susipažins su video meno pagrindais ir taikys juos kūryboje.

Meninė fotografija

 • VadovasAidas Augustis
 • Mokinių amžius: 9 kl. (15-16 metų)

Mokiniai susipažins su meninės fotografijos pagrindais ir taikys juos kurdami menines kompozicijas, pažins fotografijos žanrus, šiuolaikinio fotomeno tendencijas.

Kompozicija

 • VadovėsSima Venskūnienė, Vyta Sakalauskienė
 • Mokinių amžius: 11-12 kl. (17-19 metų)

Mokiniai kurdami geriau pažins sav ir kitus. Išmoks pažinti dailės kūriniuose užfiksuotas jausmines įžvalgas., analizuos savo ir kitų kūrybą.

Kiti būreliai


 Ateitininkų kuopa

 • VadovėsZofija Šimkienė, Vida Zulonaitė
 • Mokinių amžius: 2-11 kl. (8-18 metų)

Katalikiška jaunimo ugdymo organizacija.

Saugus eismas

 • VadovėLina Tvarkūnienė
 • Mokinių amžius: 1-4 kl. (6-11 metų)

Mokiniai susipažins su saugaus elgesio gatvėje taisyklėmis, ugdys savisaugos bei atsakomybės jausmus.

Kaštonas

 • VadovėJūratė Kaminskienė
 • Mokinių amžius: 5-8 kl. (11-15 metų)

Jaunųjų miško bičiulių būrelis. Mokiniai dalyvauja miškininkų veikloje; miško sodinime, inkilų kėlimo, miško žvėrelių šėrimo ir kitoje gamtosauginėje, i gamtos tyrimo ir kūrybinėje veikloje,  įgyja darnaus vystymosi kompetencijas.

Kalbėk prancūziškai

 • VadovėAneta Ona Trapenskienė
 • Mokinių amžius: 7-8 kl. (13-15 metų)

Mokiniai įgis  prancūzų kalbos pradmenų.

Tvarkaraštis