Vizija, misija, vertybės

Vizija

Meno mokykla, vykdanti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, taikanti humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos elementus.

Misija

Teikti bendrąjį pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, įgyvendinant savitą pedagoginę sistemą, užtikrinant aukštą ugdymo kokybę.

Ugdyti mokinius, įgijusius meninių kompetencijų, turinčius tvirtas dvasines, humanistines vertybes.

Auginti ir brandinti sveikus, stiprius, sąmoningus piliečius-patriotus, principingas, sąžiningas, tolerantiškas ir atsakingas jaunas asmenybes.

Prioritetinės veiklos kryptys

Teikti kokybiškas švietimo paslaugas saugioje, sveikoje, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje modernioje aplinkoje, tikslingai telkiant žmogiškuosius išteklius, tinkamai valdant finansinius bei materialinius resursus.

Tikslai ir uždaviniai

Užtikrinti aukštą kiekvieno mokinio galias atitinkančią ugdymo(si) kokybę ir veiksmingumą.

Gilinti formaliojo ir neformaliojo meninio ugdymo integralumą, maksimaliai plėtojant individualius mokinių gebėjimus bei tenkinant saviraiškos poreikius.

Vertybės

Pagrindinė vertybė – mokinys ir jo mokytojas. Mokykla – vaikui. Mokykla – tai komanda, kurioje personalas dirba išvien, nes viena iš efektyvaus darbo sąlygų – pokyčiai. Mokyklos veikla grindžiama vertybėmis ir principais:

– bendravimas ir bendradarbiavimas, siekiant bendrų tikslų,

– nuolatinis mokymasis bei kompetencijų vystymas kaip konstruktyvi asmens veikla, siekiant kaitos ir kokybės,

– pagarba vienų kitiems, bendruomenės narių (mokinių, jų tėvų, mokyklos darbuotojų) partnerystė,

– puoselėjama intelektualinė laisvė ir tolerancija, dėmesys švietimo paslaugų vartotojams,

– humaniškumas, demokratiškumas, konfidencialumas, tikslumas, sąžiningumas, nuoseklumas ir objektyvumas,

– ugdomas kritinis mąstymas, formuojama aukšta savivertė bei puoselėjamas asmeninis identitetas.

Devizas: „Pasikliaukit visad savo širdimi…“ (Juozas Grušas).