Vizija, misija, vertybės

VIZIJA 

Humanistinės kultūros moderni, saugi, atvira kaitai meno gimnazija, ugdanti dorą žmogų, laisvą, kūrybingą, socialiai atsakingą asmenybę, sumanų pilietį, būsimą savo ir šalies gerovės kūrėją.

MISIJA

Teikti bendrąjį išsilavinimą pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas užtikrinant aukštą ugdymo kokybę ir padedanti asmeniui įgyti bendrąsias ir menines kompetencijas; sudaryti sąlygas sėkmingam socializacinių modelių perėmimui, ugdyti mokinius, turinčius tvirtas dvasines, bendražmogiškąsias vertybes, auginti ir brandinti sveikus, stiprius, sąmoningus piliečius-patriotus, principingas, sąžiningas, kūrybiškas,  tolerantiškas ir atsakingas asmenybes.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Gimnazija – vaikui. Gimnazija – tai komanda, kurioje visas personalas dirba išvien, nes viena iš efektyvaus darbo  sąlygų – pokyčiai. Pagrindinė vertybė – mokinys ir jo mokytojas. Gimnazijos veikla grindžiama vertybėmis ir principais:

– bendravimas ir bendradarbiavimas, siekiant bendrų tikslų;

– humaniškumas, demokratiškumas, konfidencialumas, tikslumas, sąžiningumas, nuoseklumas ir objektyvumas:

  • nuolatinis mokymasis bei kompetencijų vystymas, kaip konstruktyvi asmens veikla, siekiant kaitos ir kokybės;
  • pagarba vienų kitiems, bendruomenės narių (mokinių, jų tėvų, gimnazijos darbuotojų) partnerystė;
  • puoselėjama intelektualinė laisvė ir tolerancija, dėmesys švietimo paslaugų vartotojams;
  • ugdomas kritinis mąstymas, formuojama aukšta savivertė bei puoselėjamas asmeninis identitetas.

Devizas: „Pasikliaukit visad savo širdimi…“ (Juozas Grušas).

STRATEGINIAI TIKSLAI:

  • Partnerystės tinklo plėtra ugdant saugią, sveiką, sumanią jaunąją kartą.
  • Užtikrinti aukštą kiekvieno mokinio galias atitinkančią ugdymo(si) kokybę ir veiksmingumą, ugdant inovacijų kultūrą ir siekiant asmeninės pažangos.
  • Telkti išteklius ugdymo aplinkai modernizuoti, sudarant sąlygas sėkmingai asmenybės ūgties raidai.
  • Tobulinti mokytojo – ugdymo proceso kokybės kūrėjo – kompetencijas, siekiant besimokančios gimnazijos pažangos.
Accessibility