Pagalba vaikui

Vaiko gerovės komisija (VGAK)

Komisijos pirmininkas – Undinė Diana Tumavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Dalia Dolinskaitė, istorijos VM

Vaida Gailiuvienė, pradinių klasių MM

Greta Jakaitė, III kategorijos psichologė

Ringailė Stravinskienė, psichologė

Jurgita Macijauskienė, matematikos VM

Linita Sabienė, specialioji pedagogė M

Jolanta Sereikienė, lietuvių kalbos ir literatūros MM

Dalia Sidaravičienė, logopedė M

Jolita Trapulionienė, socialinė pedagogė

Kristina Varanavičienė, socialinė pedagogė

Dalyvauja:

Stefanija Muliarčikienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Dr. Arūnas Požėra, 6a klasės mokinės Smiltės Požėraitės tėvas,  IT ir telekomunikacijų bendrovės „Telia“ vyresnysis analitikas

Kauno apskrities VPK, Santakos policijos komisariato, Šilainių policijos nuovada

 • Bendradarbiaujama vykdant prevencinius projektus, pareigūnai konsultuoja klasių vadovus, mokytojus, tėvus klausimais, susijusiais su mokinių teisėmis, pareigomis, atsakomybėmis, dalyvauja rengiant bendrus mokyklos ir policijos prevencinius reidus mokyklos aplinkoje;
 • Prevencinė valanda mokykloje kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį. Registruotis iš anksto telefonu: +37067974706

Kontaktiniai duomenys:

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios tvarkos vadybos Bendruomenės pareigūnų veiklos skyriaus bendruomenės pareigūnė Reda Antanavičiūtė:

el. p.: reda.antanaviciute@policija.lt

tel. +370 672 44021

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos viršininkas Gintautas Žukauskas

el.p.: gintautas.zukauskas@policija.lt,

Tel.: +370 37 303137

Specialistai

Dalia Sidaravičienė – logopedė

Veikla:

 • Koreguoja mokinių kalbą ir komunikaciją;
 • Taiso rašymo sutrikimus.
 • Kabinetas: 123
 • Darbo laikas:

Kontaktinės valandos:

Pirmadienis                    12.50 – 15.30 val.

Antradienis                    11.40 – 15.30 val.

Trečiadienis                    metodinė diena

Ketvirtadienis                9.00 – 9.45 val.; 11.45-15.30 val.

Penktadienis                  9.40 – 14.40 val.

Nekontaktinės valandos:

Pirmadienis                    15.20 – 16.00 val.

Ketvirtadienis                9.40 – 12.00 val.


Linita Sabienė – specialioji pedagogė, metodininkė, logopedė

Veikla:

 • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje;
 • Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 • Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • Pataria mokytojams kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, pritaikyti ir individualizuoti bendrąsias programas;
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo klausimais;
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Kabinetas: 123
 • El. paštas: linitele@gmail.com
 • Darbo laikas:

Specialiosios pedagogės Linitos Sabienės darbo laikas

Pirmadienis           8:00 – 13:00

Antradienis           8:00 – 13:00

Trečiadienis          8:00 – 11:00

Ketvirtadienis:      8:00 – 10:00

Penktadienis         8:00 – 11:00

Logopedės Linitos Sabienės darbo laikas

Pirmadienis        13:00 – 14:30

Antradienis         13:00 – 15:00

Ketvirtadienis     12:00 – 15:30

Penktadienis       12:00 – 14:00

Linitos Sabienės netiesioginė veikla

Trečiadienis        11:00 – 15:30

Ketvirtadienis     10:00 – 12:00

Penktadienis       11:00 – 12:00

Stefanija Muliarčikienė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Veikla:

 • Padeda mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą;
 • Organizuoja ir įgyvendina priemones susijusias su ligų ir traumų profilaktika;
 • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Kabinetas: 122

Greta Jakaitė –  III kategorijos psichologė

Veikla:

 • Konsultuoja asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius; bendradarbiauja su tėvais (globėjais), mokytojais ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais; teikia jiems rekomendacijas; juos konsultuoja;
 • Konsultuoja mokinius karjeros pasirinkimo klausimais bei padeda nustatyti asmeninius gebėjimus ir profesinius polinkius;
 • Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, atlieka psichologinį mokinio įvertinimą reikalingą pirminiam specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimui;
 • Vykdo šviečiamąją veiklą psichologijos klausimais;
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas;
 • Veda grupės užsiėmimus;
 • Dirba mokyklos Vaiko gerovės komisijoje.
 • Kabinetas: 003
 • Telefonas: 867966093
 • El. paštas: grusopsichologe@gmail.com
 • Darbo laikas 2018-2019 m.m.
 • Kontaktinės valandos:

Pirmadienis        8:45 – 14:00;

Antradienis         9:45 – 15:00;

Ketvirtadienis     9:45- 15:00;

Penktadienis       7:30 – 14:00;

Pietų pertrauka  12:00 – 12:30

Ringailė Stravinskienė – psichologė

Veikla:

 • Dirba 5–8 klasėse;
 • Vertina mokinio galias ir sunkumus (psichodiagnostika), kad nustatytų raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas;
 • Vykdo mokinių, tėvų, pedagogų švietimą vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • Vertina psichologinių problemų prevencijos poreikį (mokyklos bendruomenių grupių tyrimas), organizuoja ir įgyvendina prevencines priemones bei programas;
 • Konsultuoja mokytojus, tėvus ir mokinius, siekdama nustatyti vaiko asmenybės ir ugdymosi problemas, numatyti tiesioginio poveikio būdus;
 • Organizuoja tyrimų vykdymą, siekiant išsiaiškinti aplinkos poveikį mokiniui ar mokinių ugdymosi sunkumams.
 • Kabinetas: 003
 • El. paštas: ringaile.stravinskiene@gmail.com
 • Darbo laikas 2018-2019 m.m.

 Kontaktinės valandos:

Gimnazijo spsichologės Ringailės Stravinskienės kontaktinis darbo laikas 2018– 2019 m.m.

(rugsėjo, sausio, vasario, birželio mėn.):

Pirmadienis    8:30 – 13:00;

Antradienis     8:10 – 14:10;

Trečiadienis    8:40 – 15:40;

Ketvirtadienis   ————–

Penktadienis  8: 30– 13:00;

Pietų pertrauka 12:00 – 12:30

(spalio, lapkričio, gruodžio mėn; kovo, balandžio, gegužės mėn.):

Pirmadienis     8:15 – 13:15;

Antradienis     —————–

Trečiadienis    8:10– 15:40; 17:00 – 21:00 – STEP tėvų grupė

Ketvirtadienis ——————

Penktadienis8: 15– 13:15;

Pietų pertrauka  12:00 – 12:30

Psichologinę pagalbą galite gauti telefonu bei internetu:

Vaikų linija: 116111 Budi savanoriai konsultantai, profesionalai. I–VII 11.00–21.00

Jaunimo linija: 8 800 28888 Budi savanoriai konsultantai I–V 16.00–07.00 VI–VII visą parą

Vilties linija: 8 800 60700 Budi savanoriai konsultantai, profesionalai. I–VII visą parą

Pagalbos moterims linija: 8 800 66366 Budi savanoriai konsultantai, profesionalai. I-V 10.00–21.00

Profesionali psichologinė pagalba telefonu: 8 800 76260; 8 800 60700 I–V 16.00–20.00

Kauno vaikų telefono linija: 8 800 45678 Budi savanoriai konsultantai. Kasdien 16.00–18.00

Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centras: 8 615 33048; Eivenių g. 4, 426 kab.

Kauno apskrities priklausomybės ligų centras: 8 37 331996 Giedraičių g. 8, jaunimas@kaplc.lt

Kauno rajono PPT: 8 37 380065 ppt@centras.krs.lt


Kristina Varanavičienė – socialinė pedagogė

Veikla:

 • Tiria socialinės – pedagoginės pagalbos poreikį;
 • Padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais (mokymosi, elgesio, saugumo ir kt.);
 • Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, administracija, sprendžiant vaikų socialines problemas: lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio, žalingų įpročių ir kt.;
 • Atstovauja mokiniams ir gina jų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
 • Kartu su kitais ugdytojais rūpinasi moksleivių socialinių įgūdžių ugdymu, ankstyvąja žalingų įpročių, nusikalstamumo prevencija;
 • Informuoja moksleivius, jų tėvus apie galimybę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą;
 • Palaiko ryšius su valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, pedagoginę, psichologinę, teisinę pagalbą;
 • Prireikus lanko vaikus namuose;
 • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • Atsakinga už mokinių pavėžėjimo organizavimą.
 • Kabinetas: 216a
 • Telefonas: 869974109
 • El. paštas: kristinavaranaviciene@gmail.com
 • Darbo laikas:

Konsultacinės valandos:

Pirmadienis                    8.00 – 13.00 val.

Antradienis                    8.00 – 13.00 val.

Trečiadienis                    8.00 – 12.00 val.

Ketvirtadienis                8.00 – 12.00 val.

Penktadienis                  ___________

 Kita veikla:

Pirmadienis                          13.30 – 16.30 val.

Antradienis                          13.30– 16.30 val.

Trečiadienis                         12.30 – 16.30 val.

Ketvirtadienis                     12.30 – 16.30 val.

Penktadienis                        10.00 – 14.00 val.


Jolita Trapulionienė – socialinė pedagogė

Veikla: 9-12 klasės

 • Tiria socialinės – pedagoginės pagalbos poreikį;
 • Padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais (mokymosi, elgesio, saugumo ir kt.);
 • Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, administracija, sprendžiant vaikų socialines problemas: lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio, žalingų įpročių ir kt.;
 • Atstovauja mokiniams ir gina jų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
 • Kartu su kitais ugdytojais rūpinasi moksleivių socialinių įgūdžių ugdymu, ankstyvąja žalingų įpročių, nusikalstamumo prevencija;
 • Informuoja moksleivius, jų tėvus apie galimybę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą;
 • Palaiko ryšius su valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, pedagoginę, psichologinę, teisinę pagalbą;
 • Prireikus lanko vaikus namuose;
 • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.

Kabinetas: 216a

Telefonas: 865096749

El. paštas: jolaimas@yahoo.com

Darbo laikas:

Konsultacinės valandos:

Pirmadienis                    8.00 – 13.00 val.

Antradienis                    8.00 – 13.00 val.

Trečiadienis                    8.00 – 14.00 val.

Ketvirtadienis                _______

Penktadienis                  11.00 – 13.00 val.

Kita veikla:

Pirmadienis                    14.00 – 17.00 val.

Antradienis                    15.00 – 17.00 val.

Trečiadienis                    15.00 – 17.00 val.

Ketvirtadienis                8.00 – 16.00 val.

Penktadienis                  8.00 – 11.00 val.

Alma Gasiūnienė – mokytojo padėjėja

Veikla:

 • Teikia pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams.
 • Kabinetas: 200
 • Darbo laikas:
  • I-IV: 09:00-14:00 val.

Jurgita Macijauskienė – atsakinga už mokinių maitinimą

Darbo laikas:

 • I-V: 09:00-11:30 val.

Kabinetas: 216

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Bibliotekos vedėja ir bibliotekininkė Elena Urbutytė:

Pirmadienis                  8.00 – 16.30 val.

Antradienis                  8.00 – 16.30 val.

Trečiadienis                 8.00 – 16.30 val.

Ketvirtadienis              8.00 – 16.30 val.

Penktadienis                8.00 – 16.30 val.

Pietų laikas:            12.00 – 12.30 val.

Font Resize
Contrast