Patirties sklaida

 Patirties sklaidos žemėlapis

sklaidos_žemėlapis-1

 • ,,Birzelio 14-ąją Vilties angelas apskriejo visą Lietuvą“: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-06-15-birzelio-14-aja-vilties-angelas-apskriejo-visa-lietuva/145587
 • ,,Kaune sparnus išskleidė popierinis Vilties angelas“. Skirmantė Javaitytė, ,,Kas vyksta Kaune“. 2016-05-15
 • Mokinių tapybos darbų paroda  „Žiemos garsai“. Paskelbta Kauno miesto savivaldybės
 • V.Kudirkos viešosios bibliotekos tinklalapyje www.kaunas.mvb.lt, Vaikų literatūros skyriuje. Vaikų literatūros skyriaus facebook.
  • Tapybos darbų paroda ,,Žiemos mozaika“. Kauno m. Vinco Kudirkos biblioteka: https://www.facebook.com/kaunopanemunesbiblioteka?ref=hl
   http://www.kaunas.mvb.lt/index.php/lt/home-aktualija/tapybos-darbu-paroda-ziemos-mozaika.html
  • Mokyklos renginių pynė. Zigmas Tamakauskas, LS Kauno skyriaus Švietimo komiteto pirmininkas. Voruta. 2014-11-24

  •   Plačiau

  • Mokykla, garsėjanti savita menine kryptimi. Zigmas Tamakauskas, LS Kauno skyriaus Švietimo komiteto pirmininkas. Voruta, 2014-06-25
   Plačiau
  • Vasaros takais. Init televizijos žinios, 2014-06-05
   Žiūrėkite
  • Mokyklų, darželių vadovų bei švietimo skyriaus specialistų delegacija iš Alytaus. Virginija Vitunskienė, pradinės mokyklos ,,Sakalėlis“ direktorė. AlytusPlius.lt, 2014-05-27
  • Tegul vaikai ir paukščiai skraido. Knyga 1-4 klasė.  Sudarė Zita Ragelienė, Zofija Šimkienė, Vijoleta Babrauskienė. Kaunas, 2005 
   Plačiau
  • Moksleiviai iš vilnos gamino raides. Erika Vaitkūnienė, „Laikinosios sostinės“ korespondentė, 2008-05-30
   Plačiau
  • Kultūros, gamtos ir žmonių interesų triptikas Linkuvos dvare. Undinė Diana Tumavičienė, ,,Bernardinai.lt“, 2009-06-11
   Plačiau
  • Projektas ,,Sveikatiada“. Europos sveikos mitybos diena.  „Sveikatiados“ internetinis tinklalapis: www.sveikatiada.lt, 2010-11-08
  • Dešimt balų už pano ant klasės sienų. A. Kibirkštienė, ,,Kauno diena“, 2005, http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/desimt-balu-uz-pano-ant-klases-sienu-27501

2016-06-03 d. gimnazijoje vyko tarptautinis seminaras ,,Humanistinis ugdymas  menine veikla – kūrybiškumo ugdymui“, kuriame dalyvavo naujai akredituotos Latvijos Rygos r. Bergi muzikos ir dailės pradinės mokyklos pedagogai. Seminaro dalyviai patobulino mokytojo bendrąsias ir profesinę kompetencijas. Pranešimus seminaro dalyviams skaitė dailės mokytoja Vyta Sakalauskienė ir grafikos mokytoja Rasa Klingaitė. Be to, svečiai susipažino su gimnazijos meninio ugdymo modeliu, mokinių pasiekimais, materialine baze.

2015 m. rugsėjo 5 d. – svečiuose šakių ,,Varpo“ pagrindinės mokyklos pedagogai

2015 m. rugsėjo 4 dieną grupė pagrindinės Šakių „Varpo“ mokyklos mokytojų lankėsi Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje. Atvykusius svečius pasitiko gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė ir direktorės pavaduotoja Vilija Demjanova. Jos pasidžiaugė, kad gali svečius sutikti nebe vidurinėje, o ilgosios gimnazijos statusą gavusioje meno gimnazijoje. Geras dvi valandas svečiai vaikščiojo koridoriais, vis užsukdami į įvairiose erdvėse įkurtas meno galerijas, įvairių dėstomųjų dalykų kabinetus. Akį traukė gimnazijos sienos, papuoštos moksleivių darbais, išpieštos kėdės, ant kurių taip ir norisi iškart prisėsti, nustebino mažutis mokytojų kambarys, nes, pasirodo, visi jaukiai įsikūrę savuose kabinetuose, o visa informacija mokytojus pasiekia per elektroninę sistemą Tamo, visą koridorių užimantis gėlynas. Mokytojų akys fiksavo tai, kas nauja, įdomu, nematyta. Spragsėjo fotoaparatai, užfiksuodami naujas darbų atlikimo technologijas, puikiai įrengtus kabinetus. ,,Varpo“ pagrindinės mokyklos direktorius Vitas Daniliauskas ir gimnazijos vadovė direktorė Nijolė Šimienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuri patvirtinta parašais bei antspaudais. Direktorė Nijolė Šimienė pasidžiaugė, kad tai – pirmoji sutartis, ant kurios puikuojasi jau ne vidurinės, o gimnazijos antspaudas. Sutartyje numatyta, jog bus rengiami bendri mokytojų patirties pasidalijimo renginiai, remiamos mokytojų ir mokinių bendradarbiavimo programos, keičiamasi informacine ir metodine medžiaga. Viešnagė suteikė žinių, daug idėjų galvose gimė dar vaikštant gimnazijos koridoriais. Reikia tikėtis, jog tos idėjos pasklis po mokyklas.

2014 m. sausio 16 d. – svečiai iš Biržų

Mokykloje lankėsi pedagogų delegacija iš Biržų ir Skuodo. Svečiai domėjosi įstaigos savitu meninio ugdymo modeliu, sukurta mokomąją baze, vykstančiu kūrybiniu procesu, aplankė mokyklos galerijas, mokomuosius kabinetus. Svečiai žavėjosi mokinių kūrybiniais darbais, jaukiai ir estetiškai sutvarkyta mokyklos aplinka, kurią savo darbais sukūrė patys mokiniai. Susitikimo pabaigoje sulaukėme šiltų padėkos žodžių ir pažado sugrįžti su mokyklos bendruomenėmis pasidalinti mūsų mokyklos sukaupta gerąja patirtimi.

2014 m. balandžio 18 d. – svečiai iš Kaliningrado

Balandžio 18 d. mokykloje svečiavosi mokyklų vadovų, pavaduotojų ugdymui, mokytojų delegacija iš Kaliningrado. Vyko Kauno pedagogų kvalifikacijos centro organizuoti mokymai – stažuotė „Ugdymo kokybės bei mokinių pasiekimų vertinimas Lietuvoje“. Tai trečioji mus aplankiusi pedagoginių darbuotojų delegacija iš Kaliningrado. Atvykusieji svečiai dalinosi įspūdžiais apie mūsų mokyklą, kuriuos buvo girdėję iš kitų kolegų, kurie svečiavosi pas mus prieš metus. Jie teigė, kad vizitas pas mus – neatstitiktinis, o tiksliniai suplanuotas, remiantis labai gerais kolegų atsiliepimais. Mokyklos savitą meninio ugdymo modelį bei meninio ugdymo įtaką mokinių pasiekimams pristatė direktorė Nijolė Šimienė, pavaduotojai Vilija Demjanova ir Darius Talijūnas. Svečiams buvo pristatytas mokinių sukurtas video filmas apie mokyklą rusų kalba. Ekskursijos metu kolegos turėjo galimybę susipažinti su esama mokymo baze, mokinių kūrybinių darbų ekspozicijomis. Susitikimo metu diskutuota apie teigiamą meninio ugdymo įtaką mokinių pasiekimams, mokymosi kokybei. Svečiai išvyko pasisėmę, kaip patys sakė, vertingos ir naujos patirties, teigdami, jog pabuvojo ateities mokykloje.

2014 m. gegužės 2 d. – svečiai iš Sankt-Peterburgo

Gegužės 2d. mokykloje svečiavosi mokytojų delegacija iš Sankt – Peterburgo. Vyko tarptautinė mokslinė-metodinė konferencija „Gera mokykla rytoj: tarptautinės savito ugdymo perspektyvos“. Sankt-Peterburgo miesto gimnazijos Nr. 177 metodininkė Svetlana Archipova pasidalino patirtimi apie tarptautinės kultūrinės sąveikos perspektyvas ir jų vaidmenį mokyklos tobulinime. Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos savitą meninio ugdymo modelį pristatė direktorė Nijolė Šimienė, pavaduotojai Vilija Demjanova ir Darius Talijūnas. Pranešimo „Mokyklos patirtis, pažanga ir ateities perspektyvos taikant Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla elementus“ metu trumpai papasakota mokyklos istorija, pristatyta sėkminga formalaus ir neformalaus ugdymo integracija, diegiamos programos, įvairios patirties sklaidos formos. Ekskursijos po mokyklą metu kolegoms iš Sankt-Peterburgo buvo sudarytos sąlygos pamatyti mokinių kūrybinių darbų ekspozicijas, pabendrauti su mūsų dailės ir technologijų mokytojais.

2014 m. gegužės 27 d. – svečiai iš Alytaus

Gegužės 27 d. mokykloje svečiavosi mokyklų, darželių vadovų bei švietimo skyriaus specialistų delegacija iš Alytaus. Pirmasis mūsų mokyklą prieš dvejus metus aplankė Alytaus švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas. Tuomet jis džiaugėsi mokyklos išskirtinumu, pasiekimais, mokinių kūrybiniais darbais. Išvykdamas vedėjas pažadėjo, kad savo pedagoginei bendruomenei būtinai patars mus aplankyti, kadangi mūsų sukurtas savitas meninio ugdymo modelis – įdomus, pažangus ir perspektyvus. Po metų, Kauno miesto švietimo ir ugdymo skyriaus organizuotos išvykos metu, turėjome galimybę susipažinti su Alytiškių veikla. Tuomet mokyklos direktorė Nijolė Šimienė ir pavaduotoja ugdymui Vilija Demjanova gerąja veiklos patirtimi dalijosi su Alytaus priešmokyklinio ugdymo, pradinių mokyklų bei gimnazijų vadovais, pedagogais. Netruko prabėgti dar vieni metai ir į mūsų mokyklą su atsakomuoju vizitu, lydima Kauno m. švietimo skyriaus vedėjo A. Bagdono ir pavaduotojos O. Visockienės, sugūžėjo žadėtoji Alytaus kolegų delegacija. Per gana trumpą laiką, ekskursijos po mokyklą metu, mokyklos direktorė Nijolė Šimienė pasakojo ir džiaugėsi, kad taikydami Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla elementus (Meninio (dailės ir technologijų) programą, bendrojo ugdymo ir meninio ugdymo dalykų integraciją bei meninės raiškos projektus visose ugdymo pakopose) pavyko sukti savitą ugdymo modelį, integruojant formalųjį ir neformalųjį ugdymą. Keletas mokinių pristatė savo kūrybinius darbus, papasakojo koks įdomus ir nelengvas buvo kūrybinis procesas, pasidžiaugė galimybe nuo pradinės mokyklos kryptingai mokytis menų. Svečių delegaciją lydėjusi vedėjo pavaduotoja Onutė Visockienė pasidžiaugė mokyklos išskirtinumu, gebėjimu reprezentuoti Kauną bei Lietuvą atvykstantiems svečiams, aktyviai dalyvauti daugelyje kūrybinių projektų, prisidėti prie miesto gerbūvio kūrimo. Svečiai išvyko žadėdami sugrįžti su savo mokyklų bendruomenėmis.

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui Vilija Demjanova