Savivaldos institucijos

Gimnazijos taryba

Aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų), pedagogų ir kitų bendruomenės narių, socialinių partnerių, rėmėjų, vietos bendruomenės atstovų pastangas svarbiausiems gimnazijos veiklos klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.

Gimnazijos tarybos funkcijos:

nustato gimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo ir mokymo organizavimo tvarką;

pritaria gimnazijos metinei veiklos programai, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos taisyklėms, ugdymo planui;

inicijuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia gimnazijos bendruomenę gimnazijos uždaviniams spręsti, ugdo ir plėtoja gimnazijos kultūrą;

vertina gimnazijos vadovų veiklą, pareikšdama nuomonę apie vadovų ketinimus atestuotis;

skiria atstovus į mokytojų atestavimo komisiją ir atviro konkurso direktoriaus pareigoms eiti komisiją;

teikia siūlymus dėl gimnazijos darbo tobulinimo, saugių darbo, mokinių ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant gimnazijos materialinius ir intelektinius išteklius;

svarsto gimnazijos padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus;

pritaria gimnazijos metų veiklos ataskaitai;

pritaria gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatai, analizuoja ūkinę, finansinę veiklą;

svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo gimnazijos sąskaitoje galimybes, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą ir panaudojimą;

svarsto materialinės paramos mokiniams suteikimo klausimus;

nagrinėja ir vertina gimnazijos psichologinio mikroklimato, demokratinių santykių formavimąsi, inicijuoja gimnazijos, šeimos, visuomenės bendradarbiavimą, jo galimybes ir patirtį, inicijuoja naujas jo formas, teikia siūlymus gimnazijos vadovybei;

sprendžia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitų gimnazijos savivaldos institucijų ar administracijos kompetencijai.

Gimnazijos taryba (informacija atnaujinama)

Eil. Nr. Vardas Pavardė Klasės atstovas
Tėvų atstovai
1 Kristina Paužienė 8b
2 Danguolė Seniutienė IIIa
3 Rimutė Škudienė IVa
4
5
Mokytojų atstovai
1 Erika Gylienė Pirmininkė
2 Dovilė Daukšienė narys
3 Goda Sirutavičiūtė sekretorė
4 Giedrius Monkevičius narys
5 Reda Šarienė narys
Mokinių atstovai
1 Nerijus Trilikauskas IVb
2 Eglė Striškaitė IVd
3 Viktorija Kablytė IVd

Gimnazijos tarybos nuostatai (atsisiųsti)

Gimnazijos darbo taryba

Eil. Nr. Vardas Pavardė Atstovas Pareigos

 

1 Jolanta

 

Kasparienė Anglų kalbos mokytoja Pirmininkė
2 Aušrinė Varškevičienė Anglų kalbos mokytoja Narys
3 Marija Petravičienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Sekretorė
4 Galina Butautė Kūno kultūros mokytoja Narys
5 Loreta Drūlienė Pradinio ugdymo mokytoja Narys

 

Gimnazijos atestacijos komisija

Eil. Nr. Vardas Pavardė Atstovas Pareigos

 

1
2 Alvyda Panfilaitė Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė narys
3 Salomėja Mikutaitė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Sekretorė
4 Vaida Gailiuvienė Pradinio ugdymo mokytoja Narys
5 Eugenija Paškauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui meno skyriuje Narys

Gimnazijos mokytojų taryba

Nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Mokytojų tarybos funkcijos:

inicijuoja gimnazijos kaitos procesus;

formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius;

dalyvauja planuojant gimnazijos veiklą;

svarsto mokymo programų įgyvendinimą, ugdymo ir mokymo rezultatus;

aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo ir mokymo programas, metodus;

aptaria švietimo reformos įgyvendinimo ir pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes;

priima nutarimus vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministerijos bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais;

svarsto ir priima sprendimus dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę;

slaptu balsavimu renka atstovus į gimnazijos tarybą;

svarsto mokytojų pedagoginius krūvius, neformaliojo ugdymo organizavimą;

vertina gimnazijos vadovų veiklą, reikšdama nuomonę apie vadovų ketinimus atestuotis;

teikia gimnazijos vadovybei, atestacijos komisijai siūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo

analizuoja, kaip gimnazija vykdo veiklos ir ugdymo programas;

svarsto ir teikia gimnazijos tarybai pritarti ugdymo planą ir vidaus darbo tvarkos taisykles

Gimnazijos metodinė taryba ir metodinės grupės.

Gimnazijos metodinė grupė – mokykloje veikianti mokytojų grupė, sudaryta pagal ugdymo koncentrus, telkianti mokytojus bendradarbiauti, diegti naujoves, skleisti gerąją pedagoginę patirtį;

Gimnazijos metodinė taryba – mokykloje veikiantis metodinių grupių pirmininkų susivienijimas, organizuojantis ir koordinuojantis metodinių grupių veiklą

Metodinės tarybos nuostatai (atsisiųsti)

Metodinės tarybos struktūra: (informacija atnaujinama)

Vardas

 

Pavardė Dalyko mokytojų metodinė grupė Pareigos
Darius Talijūnas Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Pirmininkas
Gitana Kairienė Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė Narė
Regina Vilkelienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė Narė
Jolanta Kasparienė Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Narė
Dalia Dolinskaitė Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Narė
Rasa Kizikaitė Kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė Narė
Jūratė Gudžiuvienė Dailės ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Narė
Goda Sirutavičiūtė Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkas Narė

Mokinių taryba

Gimnazijos mokinių tarybos funkcijos:

atstovauti visoms gimnazijos mokinių interesų grupėms, išreikšti ir ginti jų interesus, teises;

koordinuoti visų klasių savivaldos institucijų veiklą, pagal kompetenciją inicijuoti ir organizuoti mokinių neformalųjį ugdymą, laisvalaikį, socialinę veiklą ir paramą;

priimti sprendimus dėl mokinių pasitarimų, susirinkimų, konferencijų ar kitokių sambūrių sušaukimo;

inicijuoti susitarimus su gimnazijos administracija, su kitomis savivaldos institucijomis, kitų gimnazijų, mokyklų, šalies mokinių savivaldos institucijomis;

inicijuoti mokinių elgesio taisyklių kūrimą, svarstymą;

rūpintis drausmės ir tvarkos palaikymu gimnazijoje, organizuoti rūkymo, alkoholio ir narkomanijos prevenciją.

Mokinių tarybos prezidentas – Gustė Martusevičiūtė

Eil. Nr. Vardas Pavardė Klasė
1 Džiugas Kiškionis 8d
2 Ula Raščiauskaitė Ia
3 Gustė Martusevičiūtė IIb
4 Ugnė Valaškevičiūtė IIb
5 Goda Metlovaitė IIa
6 Eimantas Mizerevičius IIc
7 Povilas Kelpša IIc
8 Ugnė Liukaitytė IIc
9 Nojus Gaidamavičius IIb
10 Denira Jegorovaitė IId
11 Nojus Sadauskas IId
12 Aistė Seniutaitė IIIa
13 Austė Pakėnaitė IIIa
14 Milda Bertašiūtė IIIa
15 Nerijus Trilikauskas IVb
16 Irūna Simanaitytė IVd
17 Viktorija Kablytė IVd
18 Eglė Striškaitė IVd

Gimnazijos mokinių tarybos veiklos planas (atsisiųsti).

Gimnazijos mokinių tarybos nuostatai (atsisiųsti).

 Tėvų komitetas

Gimnazijoje veikia klasių mokinių tėvų komitetai klasių lygmeniu.

Klasių lygmens tėvų savivalda  inicijuoja ir koordinuoja tėvų įtaką gimnazijos ugdymui organizuoti, ugdymo sąlygoms sudaryti. Atlieka funkcijas klasės lygmeniu, bendradarbiaudamos su klasės auklėtoju, dalykų mokytojais, renka ir siūlo savo atstovus į gimnazijos tarybą.

Accessibility