Dalykiniai projektai

Dalykiniai projektai:

PARSIFAL – Parsifalis, legendų tyrinėtojas

Mūsų mokykla kaip asocijuotas partneris 2019 12 19 prisijungė prie tarptautinio projekto „Parsifalis, legendų tyrinėtojas“ (angl. Parsifal, the Legends Researcher) įgyvendinimo ir viešinimo ksocijuotas partneris. Projektas skirtas skaitymo ir rašymo pasiekimų gerinimui. Skaitymo ir rašymo gebėjimai ugdomi pasitelkiant novatoriškas technologijas, taigi ugdomas ir skaitmeninis mokinių raštingumas. Projekto turinys apima skirtingų Europos šalių tautosaką (pvz. pasakas, sakmes, legendas, padavimus).

Projekte jau sukurti rezultatai, kurie pradėti naudoti skirtingose Europos mokyklose, tai:

  • Virtuali biblioteka, apimanti Lietuvos, Lenkijos, Italijos, Bulgarijos, Rumunijos tautosaką, perteiktą įvairiomis medijomis. Šioje talpykloje mokytojai bei mokiniai gali rasti pasakų, sakmių, legendų, padavimų ir kitų tautosakos žandarų kūrinių, perteikiamų video, audio, hiperteksto ir kitais formatais. Kiekvienos partnerinės šalies rasti ir sukurti rezultatai, susiję su kultūriniu paveldu, bibliotekoje bus pateikiami nacionaline ir anglų kalbomis. (https://parsifal.pixel-online.org/lithuania.php)
  • Interaktyvus žemėlapis bei mobilioji aplikacija, kurioje kultūrinis paveldas siejamas su vietovėmis, kuriose susiformavo skaitmenizuotas tautosakos lobynas. (https://parsifal.pixel-online.org/travel-ui.php)
  • Taip pat mokiniai su mokytojais panaudojant pateiktą medžiagą virtualioje projekto bibliotekoje kūrė – esė, kuri reflektuotų bendrąsias Europos kultūrines vertybes, atsiskleidžiančias skirtingų šalių kultūrinėje tradicijoje. Tai padėjo mokiniams ugdyti kultūrinės priklausomybės jausmą, įsisąmoninti vieningos Europos idėją. (https://parsifal.pixel-online.org/essays.php)

Projekto metu sukurta metodika skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymui bei įgyta geroji patirtis bus pristatyta ir taikoma mokyklose, kurios taps projekto asocijuotomis partnerėmis. Projekto patirtimi bei sukurtais išliekamąją vertę turinčiais produktais dalijamasi su kiekvienos dalyvaujančios projekte šalies mokytojais kvalifikacijos tobulinimo renginių metu.

Tinklalapis: https://parsifal.pixel-online.org

Projektas vykdomas pagal Erasmus+ Strateginių partnerysčių Bendrojo ugdymo sektoriuje, kuriančių intelektinius produktus programą, bendrai finansuojamas 
Europos komisijos. 

CLIL for STEAM – integruotas inžinerinio dalyko ir kalbos mokymas

Mūsų mokykla kaip asocijuotas partneris prisijungė prie 2019 11 01 prasidėjusio tarptautinio projekto CLIL for STEAM (CLIL4S).  Projektas truks dvejus metus. Projekto idėja – parengti mokymo priemones integruotam gamtos mokslų, matematikos ir menų mokymui anglų kalba. Mes, kaip asocijuoti partneriai, prisidėsime prie projekto rezultatų taikymo, viešinimo, grįžtamojo ryšio, vertinimo. Bendrausime, bendradarbiausime su kitomis mokyklomis, dalyvausime seminaruose, organizuojamuose projekto tematika.

CLIL – integruotas dalyko ir kalbos mokymas – tai atsakas į daugelio mokyklų poreikį stiprinti užsienio kalbos ir matematikos bei gamtamokslinių dalykų mokymą.

CLIL4S projekto metu, savo dalykų ekspertai sukurs metodinę medžiagą, padedančią mokytojams, besidomintiems integruotu dalyko ir kalbos mokymu, patiems sukurti mokymo įrankius integruotam mokymui. Taip pat projekte siekiama sukurti bendruomenę besikeičiančią gerąja patirtimi, kurioje mokytojai galės keistis savo sukurtais mokymo įrankiais ir patarimais mokant dalyko užsienio kalba.

Tarptautinis švietimo institucijų bendradarbiavimas ne tik skatina mokytojų profesinį tobulėjimą, padeda sukurti mokytojui ir mokiniui patrauklius mokymo(si) būdus, bet ir padeda geriau pažinti Europos skirtingų šalių švietimo sistemas, darbo metodus, susipažinti su naujomis technologijomis ir įrankiais, skirtais mokymo proceso vykdymui ir jo gerinimui. Tokie projektai taip pat padeda mums tobulėti ir asmeniškai, motyvuoja, įkvėpia darbui, leidžia pažinti kitas kultūras, bendrauti ir bendradarbiauti be sienų.

Daugiau informacijos apie projektą ir jo rezultatus galima rasti: https://clil4steam.pixel-online.org

Projektas vykdomas pagal Erasmus+ Strateginių partnerysčių, kuriančių intelektinius produktus programą, bendrai finansuojamas Europos komisijos. Projektą administruoja italų institucija Pixel, projekto turinio koordinatorius – Swidniku vidurinė mokykla Nr. 5 Lenkijoje. Projekte dar dalyvauja Italijos universitetas, Limeriko technologijų  institutas (Airija), mokyklos iš Rumunijos, Lenkijos ir Italijos bei Lietuvos. Lietuvoje oficialus projekto partneris Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija

Mūsų mokykla kaip asocijuoti partneriai prisijungė prie tarptautinio projekto: ,,Socio-emocinių gebėjimų lavinimas pradinio ugdymo klasėse“ (orig. Socio-emotional Capacity Building in Primary Education“ (PSsmile)). Šis projektas truks 3 metus.

PSsmile projekto tikslas: skatinti socialinių ir emocinių gebėjimų lavinimą ugdymo įstaigų bendruomenėse.

Mūsų įstaigos pradinio ugdymo klasių pedagogai turės puikią galimybę tobulinti savo socio-emocinius įgūdžius įsijungdami į projekto seminarus, sukurtų produktų testavimą, o taip pat ir keistis žiniomis ir patirtimi bendradarbiaudami su kitomis Lietuvos institucijomis.

Prie projekto taip pat kviesime prisijungti ir pradinukų tėvelius, kurie taip pat galės tobulinti savo socio-emocinius įgūdžius naudodami mobiliąją programėlę.

Pagrindiniai naudos gavėjai, kuriuos informacija pasieks per suaugusiųjų pavyzdį, pokalbius, edukacijas yra mūsų vaikai.

Pagrindiniai rezultatai, kurie bus grindžiami tarptautine patirtimi ir praktika:

  1. Socio-emocinių įgūdžių ugdymo metodinė medžiaga pedagogams, skirta įgyti žinių ir gebėti perteikti jas ugdymo procese
  2. Socio-emocinių įgūdžių ugdymo programa ir mokymai specialistams (pradiniai mokymai vyks tarptautiniu mastu, juose dalyvaus projekto partneriai, vėliau patirtis bus perduodama nacionaliniame lygmenyje dalyvaujančioms institucijoms – asocijuotiems partneriams)
  3. Socio-emocinių įgūdžių lavinimo mobilioji programėlė, skirta tėvams ir pedagogams
  4. Socio-emocinių įgūdžių ugdymo el. kursas, skirtas pedagogams ir visiems, norintiems įgyti žinių bei išmokti taikyti tai praktikoje ugdant vaikus.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti projekto tinklapyje: http://pssmile.emundus.eu

Projektas koordinuojamas Lietuvos institucijos – VšĮ „eMundus“. Projekte dalyvauja partneriai iš 5 šalių:  Lietuvos (VšĮ Mano šeimos akademija), Bulgarijos, Italijos, Graikijos, Portugalijos.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos ir vykdomas pagal Erasmus+ programą, Strateginių partnerysčių paprogramę Bendrajame ugdyme. 

,,E-learning from Nature“ (E-mokymasis iš gamtos)

Gimnazija dalyvauja Erasmus+ KA2 projekte ,,E-learning from Nature“ (E-mokymasis iš gamtos), kuriuo siekiama gerinti mokinių mokymosi motyvaciją, pagrindinių įgūdžių įgijimą pasitelkiant  efektyvius mokymo metodus,  tiriamąsias veiklas, projektus, kurie skatina ir puoselėja požiūrį į daugiadiscipliniškumą ir tarpdiscipliniškumą, skatina mokymąsi tyrinėjant,  kūrybiškumą ir kritinį mąstymą, integruoja pagrindinių įgūdžių (matematinių, mokslinių/gamtos mokslų ir raštingumo) mokymą į kitus mokymosi dalykus, taip pat vysto geresnį specialiųjų ir bendrųjų įgūdžių ugdymą  bei vertinimą, skatina problemų sprendimu grindžiamą mokymąsi, inovatyvius požiūrius į technologijomis praturtintą mokymo aplinką. Šiame projekte dalyvauja gimnazijos mokytojai, mokiniai, kurie kartu atlieka tiriamuosius eksperimentinius darbus, mokslinius tyrimus, skatinančius: žinių įgijimą (mokomųjų dalykų turinio prasme) ir jų įsisavinimą gamtoje bei aplinkoje, kurioje jie gyvena; problemų sprendimu grindžiamo mokymosi metodo realizavimą; naujų technologijų naudojimą mokyme/si; mokymosi metodo, kai mokomasi iš kolegų, t.y. vieniems iš kitų, (angl. peer-to-peer) pritaikymą, siekiant, kad besimokantieji būtų  motyvuoti ir noriai perduotų savo mokslinę patirtį (angl. know-how) besimokantiesiems, esantiems kitose Europos šalyse. Mūsų gimnazijos  mokytojai Trakuose vykusiame seminare keitėsi projekte įgyta patirtimi su kitų mokyklų mokytojais, aptarė sėkmes bei tobulintinus dalykus.

,,Mind the Mind – to Combat Stigma of Mental Disorders“

Projektas inicijuotas Europos psichologijos studentų asociacijos Socialinės įtakos grupės ir vykdomas jau trečius metus. Šalyje jį koordinuoja Lietuvos psichologijos studentų asociacija–savanoriška organizacija, vienijanti aktyvius psichologijos studentus iš visos Lietuvos, kurie stengiasi prisidėti prie visuomenės švietimo, organizuoja įvairius socialinius projektus. Užsiėmimus veda mokymus perėjusių savanorių komanda. Šio projekto tikslas – interaktyvių seminarų metu mažinti stigmą, prietarus ir neteisingas mokinių nuostatas apie psichikos sutrikimų turinčius asmenis. Net 9 iš 10 žmonių, kenčiančių nuo psichikos sutrikimų, prisipažįsta, jog yra patyrę diskriminaciją. Tad projektu siekiama šviesti mokinius, mažinti socialinę visuomenės atskirtį. Pamokos trukmės seminarų metu  buvo naudojama užsienio ir Lietuvos ekspertų patvirtinta įdomi ir mokiniams lengvai suprantama vaizdinė medžiaga, įvairūs filmukai, vaidmenų žaidimai, įtraukiantys moksleivius į aktyvias diskusijas ir skatinantys teigiamus visuomenės pokyčius. Tai itin aktuali tema moksleiviams – mokyklose trūksta informacijos, negaunama  praktinių įgūdžių, bendravimo su psichinių sutrikimų turinčiais žmonėmis žinių.  Ateityje planuojame surengti ir 1,5 val. trukmės interaktyvius seminarus vyresniųjų klasių mokiniams. Seminaruose dalyvavę 6-7 klasių mokiniai ne tik įdomiu ir suprantamu būdu įgijo naudingų žinių, bet ir turėjo galimybę įnešti savo indėlį į psichikos sveikatos problemų turinčių asmenų gerovės didinimą ir kovą su stigma. Nuoširdžiai dėkojame projekto koordinatoriams ir savanoriams.

Augink, rūpinkis, mylėk

Žemės ūkio ministerijos bei Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro parengta Šviečiamoji gyvulininkystės programa, sudaranti sąlygas Lietuvos vaikams pažinti gyvulius ir paukščius. Šviečiamosios gyvulininkystės programa, kurios tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste, buvo siekiama prisidėti prie gyvulininkystės sektoriaus plėtros Lietuvoje. „Šia, analogų Lietuvoje neturinčia programa siekėme užpildyti vaikų žinių apie gyvulininkystę spragas. Vaikai turi žinoti ne tik kaip atrodo gyvulėliai, bet ir kokią naudą jie žmonėms teikia. Programa  skirta pagrindinio ugdymo (5–8 klasių) švietimo įstaigų moksleiviams (III modulis). Šiai  amžiaus grupei  pritaikyta mokomoji ir metodinė medžiaga. Programoje atrinkta dalyvauti šimtas ugdymo įstaigų – 20 vaikų darželių ir 80 mokyklų. Į šias iniciatyvias ugdymo įstaigas iškeliavo pratybų knygelės, spalvinimo albumai, pažintiniai filmukai apie ūkinius gyvūnus, kuprinės, rašymo ir piešimo priemonės. Įgyvendinant programą vaikai  supažindinami su visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais, taip pat su saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis, gyvulininkystės specialistų rengimu, darbo šioje srityje galimybėmis. Pasinaudodamos gauta mokomąja medžiaga ir priemonėmis, ugdymo įstaigos  savarankiškai įgyvendina projektą ar parengia kūrybinį darbą, skirtą įgyti naujų ar pagilinti turimas žinias apie gyvulininkystę.

Šią programą 2017-2018 m.m. įgyvendina 7c klasė.

EU Programos: Erasmus+ KA2 Strateginės partnerystės Inovacijų skatinimui Bendrojo ugdymo sektoriuje projektas „GoScience – kūrybiškumo ir supratimo skatinimas gamtos ir tiksliųjų mokomųjų dalykų mokyme/si.“ (angl. GoScience – creativity and enhanced comprehension in science teaching and learnin). Kauno Juozo Grušo meno gimnazija, kaip partnerinė institucija, nuo 2017-12-01 dalyvauja Projekto Nr.: 2017-1-BG01-KA201-036209. Šis projektas viena iš  STE(A) iniciatyvos gimnazijoje įgyvendinimo priemonių.

Skaityti toliau

 

Accessibility