Projektai

Tarptautiniai menų projektai:

,,Dialogai“

Pobūdis: Ilgalaikis, įvairiapusio meninio ugdymo projektas (meninis ugdymas kryptingai organizuojamas nuo 1 iki 12 klasės), skatinantis kūrybinį verslumą.

Vadovė  ir koordinatorė – direktorė Nijolė Šimienė.

Projekto konsultantė: Rasa Apostol, lietuviško kapitalo įmonių grupės „Lituanica“ Londone generalinė direktorė.

Projekto organizatorės: Aušra Lavickienė, dailės MM, Erika Gylienė, pradinių klasių MM.

Šiandieninėje Europoje kūrybinės visuomenės  kūrimas yra vienas iš strateginių prioritetų. Humanistinė pasaulėjauta, kultūra kaip inovacinių idėjų pagrindas, plėtotės veiksnys, kūrybinės ekonominės veiklos bei kūrybinių ir kultūrinių industrijų pamatas tampa būtinu bet kurio į ateities perspektyvą orientuoto jauno žmogaus, būsimo specialisto kompetencijos atributu. Kauno Juozo Grušo meno vidurinė mokykla, grindžianti ugdymą  humanistinėmis nuostatomis, kartu su  ilgametę patirtį sukaupusia lietuviško kapitalo įmonių grupe „Lituanica“ generalinės direktorės Rasos Apostol iniciatyva ėmėsi įgyvendinti šį uždavinį. Humanizmas – optimistinis požiūris į žmogaus gebėjimus. Bet tai nėra tikėjimas, kad  žmonės be pagalbos vieni kitiems gali pasiekti humanistiškus idealus, sukurti humanistinę bendruomenę. Dauguma humanistų kaip tik mano, kad tam reikia daug sunkaus darbo ir kitų paramos.

Skaityti toliau

 

Kultūrinių komunikacijų tiltas ,,Kaunas – Londonas” (tęstinis)

Tautiškumas nėra savaiminis dalykas – jį reikia tvirtinti ir puoselėti. Noras kalbėti su skirtingose erdvėse gyvenančiais bendraamžiais lietuviais suformavo idėją nutiesti kultūrinių komunikacijų tiltą „Kaunas – Londonas”.2013 metų balandžio-gegužės mėnesiais Londone vyko Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda „Žalias paukštis“, skirta Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio 80 metinėms paminėti. Sukaupę, įsisavinę meno kalbos žodyną Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos mokiniai pakvietė Londone gyvenančius vaikus kovo mėnesį drauge kurti ta pačia tema, tik skirtingose erdvėse, atskleidžiant savęs suvokimo, tapatybės, meilės Lietuvai jausmus ir apmąstymus. Šį darbą apvainikavo dailės darbų paroda „Žalias paukštis“.

Kūrybinių darbų paroda „Žalias paukštis“

2013 metų balandžio-gegužės mėnesiais Londone vyko Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda „Žalias paukštis“, skirta Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio 80 metinėms paminėti. Sukaupę, įsisavinę meno kalbos žodyną Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos mokiniai pakvietė Londone gyvenančius vaikus kovo mėnesį drauge kurti ta pačia tema, tik skirtingose erdvėse, atskleidžiant savęs suvokimo, tapatybės, meilės Lietuvai jausmus ir apmąstymus. Šį darbą apvainikavo dailės darbų paroda„Žalias paukštis“. Vizualinių menų mokytoja Aritone Plungienė drauge su mokiniais pristatė vaizdo filmą apie Lietuvą jauno žmogaus akimis, kuriame atsispindi tapatybės suvokimas čia ir dabar. Mokyklos mokiniai, vadovaujami stiklo ir keramikos technologijų mokytojos Jūratės Gudžiuvienės, sukūrė mažą „Lituanicos“ lėktuvo kopiją (stiklo plastika) ir padovanojo kaip drąsos ir lietuviško ryžto simbolį.

Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos mokiniai drauge su technologijų mokytoja Aušra Lavickiene iškėlė sau tikslą – tapyti ant šilko ir išrašyti Maironio, A.Mickevičiaus, S. Gedos, Just. Marcinkevičiaus eiles. Ant šilko juostų spalvomis ir formomis sugulė pamąstymai apie save, Lietuvą… Tai lyg išpieštas pasakojimas apie mus, gyvenančius ir jaučiančius čia ir tarsi klausiančius- o kaip gyveni ir jauti tu, gyvenantis svetur, bendraamži? Tikime, kad tai galėtų būti ne vienkartinis reiškinys, o tęstinis bendradarbiavimas,  pagilintas kolektyvinėje kūrybinėje veikloje meninėse dirbtuvėse: šiuolaikinių technologijų, filmavimo, fotografavimo, tapybos ant šilko, stiklo, odos, tekstilės, tapybos, grafikos. Kūrėjai – lietuviai vaikai, gyvenantys Lietuvoje ir Londone, kuria drauge susieti vienos S.Zauerveino  minties: ,,Lietuviais esame mes gimę.“

Parodoje „Žalias paukštis“ pristatomų tapybos ant šilko darbų autoriai:

Mantas Akstinas, 16m., Žymantė Baranauskaitė, 16m. ,Kasparas Getautis, 16m. Kristina Griciutė, 16m., Ervina Grigaitytė, 16m., Norvilė Jatautaitė, 16m., Denas Lynikas, 16m., Monika Petkauskaitė, 16m., Arūnas Pivorius, 16m., Martynas Povilaitis, 16m., Eigirdė Krištopaitytė, 16m., Evita Dirsytė, 16m., Anželika Mikalauskaitė, 16m., Marius Lukošius, 16m., Paulius Pečkaitis, 16m., Rokas Ambrazevičius, 16m., Mantas Mačiulis, 16m., Gedvinas Jusevičius, 16m., Arminas Mišinas, 16m. Juk svarbiausia ne suteiktos žinios apie meninius dalykus, o suvokimas, kad tos žinios kaip kontaktas yra labai laukiamos ir reikalingos. Kai stebiu ir apmąstau dailės „Žalias paukštis“ darbus,  kuriuose vaikų rankų ir širdžių sušildyta atgyja Lietuvos gamta, žmonės, jų darbai ir mintys, – tikiu, kad tautos tapatybės išlikimas priklauso ir nuo mūsų pačių. Susitikimai ant dvasinių bendrystės tiltų suartina, sušildo ir primena, kad visa, kas lietuviška, turi tapti mūsų savastimi.

Parengė mokytoja Aušra Lavickienė

Rygos meno studijos ,,Raibulis“ organizuojamas tarptautinis projektas ,,Trejdegsnis“ (,,Triguba saulė“)

Mokyklos projekto ,,Dovana mokyklai“ darbai

Miesto projektai

Kasmetinis Kauno miesto mokyklų interjero puošimo, vaizdo instaliacijų ir kalėdinių kompozicijų konkursas ,,Sveika gyva, Kalėdų viešnia!“:

Kiti dalykiniai projektai:

,,E-learning from Nature“ (E-mokymasis iš gamtos)

Gimnazija dalyvauja Erasmus+ KA2 projekte ,,E-learning from Nature“ (E-mokymasis iš gamtos), kuriuo siekiama gerinti mokinių mokymosi motyvaciją, pagrindinių įgūdžių įgijimą pasitelkiant  efektyvius mokymo metodus,  tiriamąsias veiklas, projektus, kurie skatina ir puoselėja požiūrį į daugiadiscipliniškumą ir tarpdiscipliniškumą, skatina mokymąsi tyrinėjant,  kūrybiškumą ir kritinį mąstymą, integruoja pagrindinių įgūdžių (matematinių, mokslinių/gamtos mokslų ir raštingumo) mokymą į kitus mokymosi dalykus, taip pat vysto geresnį specialiųjų ir bendrųjų įgūdžių ugdymą  bei vertinimą, skatina problemų sprendimu grindžiamą mokymąsi, inovatyvius požiūrius į technologijomis praturtintą mokymo aplinką. Šiame projekte dalyvauja gimnazijos mokytojai, mokiniai, kurie kartu atlieka tiriamuosius eksperimentinius darbus, mokslinius tyrimus, skatinančius: žinių įgijimą (mokomųjų dalykų turinio prasme) ir jų įsisavinimą gamtoje bei aplinkoje, kurioje jie gyvena; problemų sprendimu grindžiamo mokymosi metodo realizavimą; naujų technologijų naudojimą mokyme/si; mokymosi metodo, kai mokomasi iš kolegų, t.y. vieniems iš kitų, (angl. peer-to-peer) pritaikymą, siekiant, kad besimokantieji būtų  motyvuoti ir noriai perduotų savo mokslinę patirtį (angl. know-how) besimokantiesiems, esantiems kitose Europos šalyse. Mūsų gimnazijos  mokytojai Trakuose vykusiame seminare keitėsi projekte įgyta patirtimi su kitų mokyklų mokytojais, aptarė sėkmes bei tobulintinus dalykus.

,,Mind the Mind – to Combat Stigma of Mental Disorders“

Projektas inicijuotas Europos psichologijos studentų asociacijos Socialinės įtakos grupės ir vykdomas jau trečius metus. Šalyje jį koordinuoja Lietuvos psichologijos studentų asociacija–savanoriška organizacija, vienijanti aktyvius psichologijos studentus iš visos Lietuvos, kurie stengiasi prisidėti prie visuomenės švietimo, organizuoja įvairius socialinius projektus. Užsiėmimus veda mokymus perėjusių savanorių komanda. Šio projekto tikslas – interaktyvių seminarų metu mažinti stigmą, prietarus ir neteisingas mokinių nuostatas apie psichikos sutrikimų turinčius asmenis. Net 9 iš 10 žmonių, kenčiančių nuo psichikos sutrikimų, prisipažįsta, jog yra patyrę diskriminaciją. Tad projektu siekiama šviesti mokinius, mažinti socialinę visuomenės atskirtį. Pamokos trukmės seminarų metu  buvo naudojama užsienio ir Lietuvos ekspertų patvirtinta įdomi ir mokiniams lengvai suprantama vaizdinė medžiaga, įvairūs filmukai, vaidmenų žaidimai, įtraukiantys moksleivius į aktyvias diskusijas ir skatinantys teigiamus visuomenės pokyčius. Tai itin aktuali tema moksleiviams – mokyklose trūksta informacijos, negaunama  praktinių įgūdžių, bendravimo su psichinių sutrikimų turinčiais žmonėmis žinių.  Ateityje planuojame surengti ir 1,5 val. trukmės interaktyvius seminarus vyresniųjų klasių mokiniams. Seminaruose dalyvavę 6-7 klasių mokiniai ne tik įdomiu ir suprantamu būdu įgijo naudingų žinių, bet ir turėjo galimybę įnešti savo indėlį į psichikos sveikatos problemų turinčių asmenų gerovės didinimą ir kovą su stigma. Nuoširdžiai dėkojame projekto koordinatoriams ir savanoriams.

Augink, rūpinkis, mylėk

Žemės ūkio ministerijos bei Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro parengta Šviečiamoji gyvulininkystės programa, sudaranti sąlygas Lietuvos vaikams pažinti gyvulius ir paukščius. Šviečiamosios gyvulininkystės programa, kurios tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste, buvo siekiama prisidėti prie gyvulininkystės sektoriaus plėtros Lietuvoje. „Šia, analogų Lietuvoje neturinčia programa siekėme užpildyti vaikų žinių apie gyvulininkystę spragas. Vaikai turi žinoti ne tik kaip atrodo gyvulėliai, bet ir kokią naudą jie žmonėms teikia. Programa  skirta pagrindinio ugdymo (5–8 klasių) švietimo įstaigų moksleiviams (III modulis). Šiai  amžiaus grupei  pritaikyta mokomoji ir metodinė medžiaga. Programoje atrinkta dalyvauti šimtas ugdymo įstaigų – 20 vaikų darželių ir 80 mokyklų. Į šias iniciatyvias ugdymo įstaigas iškeliavo pratybų knygelės, spalvinimo albumai, pažintiniai filmukai apie ūkinius gyvūnus, kuprinės, rašymo ir piešimo priemonės. Įgyvendinant programą vaikai  supažindinami su visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais, taip pat su saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis, gyvulininkystės specialistų rengimu, darbo šioje srityje galimybėmis. Pasinaudodamos gauta mokomąja medžiaga ir priemonėmis, ugdymo įstaigos  savarankiškai įgyvendina projektą ar parengia kūrybinį darbą, skirtą įgyti naujų ar pagilinti turimas žinias apie gyvulininkystę.

Šią programą 2017-2018 m.m. įgyvendina 7c klasė.

EU Programos: Erasmus+ KA2 Strateginės partnerystės Inovacijų skatinimui Bendrojo ugdymo sektoriuje projektas „GoScience – kūrybiškumo ir supratimo skatinimas gamtos ir tiksliųjų mokomųjų dalykų mokyme/si.“ (angl. GoScience – creativity and enhanced comprehension in science teaching and learnin). Kauno Juozo Grušo meno gimnazija, kaip partnerinė institucija, nuo 2017-12-01 dalyvauja Projekto Nr.: 2017-1-BG01-KA201-036209. Šis projektas viena iš  STE(A) iniciatyvos gimnazijoje įgyvendinimo priemonių.

Skaityti toliau