Mokinių priėmimo tvarka

Prašymai pradėti mokytis 2021-2022 m. m. pateikiami savivaldybės informacinėje sistemoje adresu https://imokykla.kaunas.lt/
Prašymų teikimo pradžia 2021m. balandžio 1 d. 12 val.
Prašymo padavimo data ir laikas, aktyvavus sistemą, neturės jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Kauno rajono gyventojai parsisiunčia žemiau pateiktą prašymo formą, būtinai tinkamai užpildo visas grafas. Vardus ir pavardes prašome rašyti spausdintinėmis raidėmis, įskaitomai.

Prašymo forma ne Kauno miesto gyventojams (atsiųsti)

Užpildytą ir pasirašytą prašymą reikia atsiųsti adresu:
ruta.kabacke@gruso.lt

Dėl priėmimo teirautis raštinėje:
Pirmadieniais – penktadieniais 8.00 – 16.00 val.
Telefonas pasiteiravimui: 8 (37) 377627
Telefonai pasiteiravimui dėl laisvų vietų ir prašymų tenkinimo:
1 – 4 klasės +370 68381108
5 – 8 klasės +370 67974612
I (9) – IV (12) klasės +370 68381125

Prašymų tenkinimo komisijos posėdžių datos:
2021 m. birželio 8 d. (svarstomi prašymai į 1-ąsias klases). Dokumentai svarstymui pateikiami iki birželio 3 d.
2021 m. birželio 7 d. (svarstomi prašymai į 2–5 klases). Dokumentai svarstymui pateikiami iki birželio 1 d.
2021 m. birželio 21 d. (svarstomi prašymai į 6–IV klases) Dokumentai svarstymui pateikiami iki birželio 15 d.

Iki nurodytų datų pateikiami šie dokumentai:

 • specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančių dokumentų kopijos,
 • tėvų, brolių ir (ar) seserų Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos baigimą patvirtinančių dokumentų kopijos,
 • priešmokyklinio ugdymo programos pasiekimų ir pažangos įvertinimo dokumentas (būsimiems 1-okams),
 • mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentai (būsimiesiems 2 – 4, 5 – 8, 9(I) – 12(IV) kl. mokiniams),
 • neformaliojo švietimo užsiėmimų lankymą patvirtinantis aprašas, pažyma.
 • dalyvavimą ir laimėjimus meniniuose konkursuose, olimpiadose patvirtinančių dokumentų kopijos,
 • gimimo liudijimo kopijos, 2 dokumentinės nuotraukos.

Surinktą reikalingą dokumentų paketą reikia sudėti į voką, sandariai uždaryti ir atnešti į mokyklą.
Atvykdami į įstaigą privalote dėvėti veido apsaugos kaukę ir laikytis visų saugumo reikalavimų.

Numatomas komplektų ir laisvų vietų skaičius:

Teisės aktai reglamentuojantys mokinių priėmimą į miesto mokyklas 2021-2022 m. m.
1. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“
2. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimas Nr. T-33 „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“
3. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. T-121 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2021-2022 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose Kauno miesto savivaldybė yra dalininkė, 2021-2022 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“
4. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. T-120 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms biudžetinėms įstaigoms aptarnavimo teritorijas asmenims priimti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis priskyrimo“ .

Ugdymo principai ir proceso ypatybės Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje:

 1. Grušo meno gimnazija įgyvendina savitos pedagoginės sistemos – Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla – sampratos elementus:
 • Meninio ugdymo (dailės ir technologijų) programą,
 • bendrojo ugdymo ir meninio ugdymo dalykų integraciją visose ugdymo pakopose,
 • meninės raiškos projektus, kurių turinys dera su bendrosiomis ugdymo programomis.

Mokiniai mokomi pagal bendrąsias pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Jų turinį papildo Meninio ugdymo (dailės ir technologijų) programa, kuri praplečia bendrosiose programose numatytą vaizduojamosios ir taikomosios dailės pažinimą ir laiduoja meninio ugdymo sistemiškumą.

 1. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005-12-22 sprendimu Nr. T-656 „Dėl leidimo Kauno Juozo Grušo vidurinei mokyklai vykdyti formaliąsias meninio ugdymo programas“ gimnazijoje įsteigtas Meninio ugdymo skyrius. Mokyklai leista vykdyti formaliojo meninio ugdymo programas integruojant formalųjį ir neformalųjį ugdymą. Baigusiems šias programas mokiniams, vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro 2005-04-05 įsakymu Nr. ISAK-549, išduodamas Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas (kodas 9201).
 2. Pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas organizuojamas pagal Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo, patvirtinto Švietimo ir mokslo ministro 2015-12-21 įsakymu Nr. V-1309, reikalavimus, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2008-08-26 įsakymu Nr. ISAK-2433 (Žin., 2008, Nr. 99-3848), Gerosios mokyklos koncepcija, patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro 2015-12-21 įsakymu Nr. V-1308, Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratą, patvirtintą Švietimo ir mokslo ministro 2012-11-16 įsakymu Nr. V-1595.
 3. Gimnazijos parengtas ugdymo planas reglamentuoja vienerių mokslo metų pradinio, pagrindinio vidurinio ugdymo programos įgyvendinimą neviršijant Bendruosiuose ugdymo planuose programai skiriamų pamokų (valandų) skaičiaus per savaitę.
 4. Nuo 1-os klasės, integruojant formalųjį ugdymą ir neformalųjį švietimą, mokiniai mokosi dailės ir technologijų (formaliajame ugdyme) bei spalvinės-grafinės raiškos, integruotos meninės raiškos po 0,5 sav. val. (1-2 klasėse) ir po 1 sav. val. (3-4 klasėse) bei erdvinės raiškos (keramika, popieriaus plastika, gamtinė medžiaga) po 1 sav. val. (1–4 klasėse) (Meninio ugdymo skyriuje).
 5. Integruojant formalųjį ugdymą ir neformalųjį švietimą 5–8 klasėse dailės ugdymo turinį praplečia piešimo-tapybos (5–8 klasėse 1 sav. val.), grafikos (5–8 kl. 0,5 sav. val.) ir erdvinės raiškos (5–8 kl. 0,5 sav. val.) užsiėmimai. Grafikos ir erdvinės raiškos užsiėmimai dėstomos intensyvaus ugdymo forma, t. y. programos keičia viena kitą pasibaigus pusmečiui ir vykdomi klasę dalinant pusiau. Technologijų programą 8-ose meninio ugdymo klasėse praplečia meninės technologijos (po 1 sav. val.). I gimnazijos klasėse dailės ugdymo turinį papildo piešimo-tapybos (po 1 sav. val.), grafikos (po 1 sav. val.), erdvinės raiškos (po 1 sav. val.) užsiėmimai; II gimnazijos klasėse dailės ugdymo turinį papildo tapybos-grafikos (po 1 sav. val.), erdvinės raiškos (po 1 sav. val.) užsiėmimai. Technologijų programą I–II gimnazijos klasėse praplečia rotaciniu būdu dėstomos meninių technologijų: keramikos, odos, tekstilės, stiklo programos (po 0,5 sav. val. I gimnazijos kl., po 1 sav. val. II gimnazijos kl.). 7–8 ir I–II klasėse vedami neformaliojo švietimo meninės fotografijos užsiėmimai (1 sav. val. grupei), kompiuterinės grafikos (1 sav. val.) bei video meno (1 sav. val.) užsiėmimai to pageidaujantiems mokiniams.
 6. III–IV gimnazijos klasėse tęsiamas meninis ugdymas pagal savitą Meninio ugdymo modelį, plėtojama mokinių dailės, technologijų pažinimo bei raiškos kompetencija. Sudarytos galimybės kiekvienam mokiniui rinktis jo polinkius, poreikius ir gabumus atitinkančią menų programą – nuosekliai tęsti dailės, technologijų mokymą, remiantis pagrindinio ugdymo programoje įgyta dailės raiškos, pažinimo patirtimi bei išsiugdytais gebėjimais.
 7. Mokinių meninė raiška vykdoma būreliuose: tautinių šokių „Gintarėlis“, vokaliniuose ansambliuose „Natelės“, „Linksmuoliai“ „Gama“,“ „YZZY“,, folkloro ansambliuose „Dzingulis“, „Želmenėliai“, „Skudutis“, instrumentiniame ansamblyje „Jaunieji gitaristai“, Scenografijos ir Tautodailės studijose, įgyvendinat projektą „Dovana mokyklai“.
 8. Dalykams bei pasirenkamiesiems dalykams vertinti naudojama dešimties balų vertinimo sistema.
Accessibility