Mokinių priėmimo tvarka

Prašymai pradėti mokytis 2020-2021 m. m. pateikiami savivaldybės informacinėje sistemoje adresu https://imokykla.kaunas.lt/Prašymų teikimo pradžios data – 2020 m. balandžio 15 d. 12.00 val. (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020-03-24 sprendimas T-100)

Kauno_miesto_priėmimo_tvarkos_pakeitimai 2020-03-24 Nr.T-99

Tarybos_sprendimas_T-100_priėmimo data

PRAŠYMO FORMĄ  ATSISIŲSTI, UŽPILDYTI, PASIRAŠYTI IR SIŲSTI NURODYTAIS ADRESAIS:
Prašymas (atsisiųsti)

Prašymo formą atsisiųskite, užpildykite, pasirašykite ir nuskenavę atsiųskite:
dėl priėmimo į 1-4 kl. vilija.demjanova@gruso.lt
dėl priėmimo į 5-8 kl. asta.martinkiene@gruso.lt 

dėl priėmimo į I-IV gimnazijos kl. darius.talijunas@gruso.lt

​Pildydami būtinai nurodykite visus prašyme įvardintus duomenis, nes trūkstant bet kurio duomens, prašymas negali būti įkeltas į sistemą.
Džiaugiamės, kad pasirinkote mūsų gimnaziją.

Dėl priėmimo teirautis raštinėje:

Pirmadieniais – penktadieniais 8.00 – 16.00 val.

Telefonas pasiteiravimui: 8 (37) 377627

Telefonai pasiteiravimui dėl laisvų vietų ir prašymų tenkinimo:

1–4 klasės: 868381108

5-8 klasės:  867974612

I-IV gimnazijos  klasės: 868381125

Ugdymo principai ir proceso ypatybės Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje:

 1. Grušo meno gimnazija įgyvendina savitos pedagoginės sistemos – Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla – sampratos elementus:
 • Meninio ugdymo (dailės ir technologijų) programą,
 • bendrojo ugdymo ir meninio ugdymo dalykų integraciją visose ugdymo pakopose,
 • meninės raiškos projektus, kurių turinys dera su bendrosiomis ugdymo programomis.

Mokiniai mokomi pagal bendrąsias pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Jų turinį papildo Meninio ugdymo (dailės ir technologijų) programa, kuri praplečia bendrosiose programose numatytą vaizduojamosios ir taikomosios dailės pažinimą ir laiduoja meninio ugdymo sistemiškumą.

 1. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005-12-22 sprendimu Nr. T-656 „Dėl leidimo Kauno Juozo Grušo vidurinei mokyklai vykdyti formaliąsias meninio ugdymo programas“ gimnazijoje įsteigtas Meninio ugdymo skyrius. Mokyklai leista vykdyti formaliojo meninio ugdymo programas integruojant formalųjį ir neformalųjį ugdymą. Baigusiems šias programas mokiniams, vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro 2005-04-05 įsakymu Nr. ISAK-549, išduodamas Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas (kodas 9201).
 2. Pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas organizuojamas pagal Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo, patvirtinto Švietimo ir mokslo ministro 2015-12-21 įsakymu Nr. V-1309, reikalavimus, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2008-08-26 įsakymu Nr. ISAK-2433 (Žin., 2008, Nr. 99-3848), Gerosios mokyklos koncepcija, patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro 2015-12-21 įsakymu Nr. V-1308, Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratą, patvirtintą Švietimo ir mokslo ministro 2012-11-16 įsakymu Nr. V-1595.
 3. Gimnazijos parengtas ugdymo planas reglamentuoja vienerių mokslo metų pradinio, pagrindinio vidurinio ugdymo programos įgyvendinimą neviršijant Bendruosiuose ugdymo planuose programai skiriamų pamokų (valandų) skaičiaus per savaitę.
 4. Nuo 1-os klasės, integruojant formalųjį ugdymą ir neformalųjį švietimą, mokiniai mokosi dailės ir technologijų (formaliajame ugdyme) bei spalvinės-grafinės raiškos, integruotos meninės raiškos po 0,5 sav. val. (1-2 klasėse) ir po 1 sav. val. (3-4 klasėse) bei erdvinės raiškos (keramika, popieriaus plastika, gamtinė medžiaga) po 1 sav. val. (1–4 klasėse) (Meninio ugdymo skyriuje).
 5. Integruojant formalųjį ugdymą ir neformalųjį švietimą 5–8 klasėse dailės ugdymo turinį praplečia piešimo-tapybos (5–8 klasėse 1 sav. val.), grafikos (5–8 kl. 0,5 sav. val.) ir erdvinės raiškos (5–8 kl. 0,5 sav. val.) užsiėmimai. Grafikos ir erdvinės raiškos užsiėmimai dėstomos intensyvaus ugdymo forma, t. y. programos keičia viena kitą pasibaigus pusmečiui ir vykdomi klasę dalinant pusiau. Technologijų programą 8-ose meninio ugdymo klasėse praplečia meninės technologijos (po 1 sav. val.). I gimnazijos klasėse dailės ugdymo turinį papildo piešimo-tapybos (po 1 sav. val.), grafikos (po 1 sav. val.), erdvinės raiškos (po 1 sav. val.) užsiėmimai; II gimnazijos klasėse dailės ugdymo turinį papildo tapybos-grafikos (po 1 sav. val.), erdvinės raiškos (po 1 sav. val.) užsiėmimai. Technologijų programą I–II gimnazijos klasėse praplečia rotaciniu būdu dėstomos meninių technologijų: keramikos, odos, tekstilės, stiklo programos (po 0,5 sav. val. I gimnazijos kl., po 1 sav. val. II gimnazijos kl.). 7–8 ir I–II klasėse vedami neformaliojo švietimo meninės fotografijos užsiėmimai (1 sav. val. grupei), kompiuterinės grafikos (1 sav. val.) bei video meno (1 sav. val.) užsiėmimai to pageidaujantiems mokiniams.
 6. III–IV gimnazijos klasėse tęsiamas meninis ugdymas pagal savitą Meninio ugdymo modelį, plėtojama mokinių dailės, technologijų pažinimo bei raiškos kompetencija. Sudarytos galimybės kiekvienam mokiniui rinktis jo polinkius, poreikius ir gabumus atitinkančią menų programą – nuosekliai tęsti dailės, technologijų mokymą, remiantis pagrindinio ugdymo programoje įgyta dailės raiškos, pažinimo patirtimi bei išsiugdytais gebėjimais.
 7. Mokinių meninė raiška vykdoma būreliuose: tautinių šokių „Gintarėlis“, vokaliniuose ansambliuose „Natelės“, „Linksmuoliai“ „Gama“,“ „YZZY“,, folkloro ansambliuose „Dzingulis“, „Želmenėliai“, „Skudutis“, instrumentiniame ansamblyje „Jaunieji gitaristai“, Scenografijos ir Tautodailės studijose, įgyvendinat projektą „Dovana mokyklai“.
 8. Dalykams bei pasirenkamiesiems dalykams vertinti naudojama dešimties balų vertinimo sistema.
Accessibility