Mokiniai

 

Mokinių elgesio taisyklės

Mokiniai:

1. Privalo stropiai ir sąžiningai mokytis pagal savo gebėjimus.

2. Viršutinius rūbus, prieš pamokas palieka rūbinėse.

3. Turi dėvėti mokyklinę uniformą.

4. Laikytis bendrabūvio principų pertraukų, renginių, išvykų metu, padėti adaptuotis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.

5. Laikosi bendravimo kultūros, tarpusavio santykiai grindžiami humanizmu ir demokratiškumu, vienas kito įsitikinimų, požiūrių tolerancija.

6.Turi teisę, sužinoti savo darbų įvertinimą pamokos metu, kontrolinio darbo – per vieną kalendorinę savaitę.

7. Po skambučio kabinete sėdasi į savo vietą. Pamokos metu išeiti iš klasės galima tik leidus mokytojui.

8. Savo vietą klasėje prižiūri patys. Radę sugadintą inventorių, tuoj pat praneša mokytojui Kitais atvejais už sugadintą inventorių atsako patys mokiniai (sutvarko arba atlygina materialinę žalą.

9. Privalo palaikyti švarą ir tvarką.

10. Sugadinus mokyklos ar kito mokinio turtą, nuostolius privalo visiškai atlyginti.

11. Turi tausoti vadovėlius ir grožinę literatūrą. Už pamestus, netvarkingus vadovėlius ir kitas knygas mokinys turi atlyginti bibliotekai nustatyta tvarka.

12. Ilsisi per pertraukas, nepažeisdami vieni kitų interesų.

13. Saugiai elgtis pertraukų metu mokyklos teritorijoje.

14. Valgo valgykloje, prisilaikydami sveikos mitybos rekomendacijų, laikydamiesi asmens higienos taisyklių. Pavalgę indus į plovyklą nusineša patys.

15. Susirgę pamokų metu, kreipiasi į mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistę. Po ligos sugrįžę į mokyklą mokiniai pateikia klasės vadovui gydytojo pažymą dėl ligos praleistų pamokų pateisinimui. Atskirais atvejais praleistas pamokas mokinys gali pateisinti tėvų rašteliais (ne daugiau, kaip 3 kalendorinės dienos).

16. Į ekskursijas vyksta tik su lydinčiu mokytoju.

17. Mokiniams gali būti pareikšta padėka, pagyrimas už labai gerą elgesį, sėkmingus veiklos rezultatus moksle, sporte, mene ir kt.

18.Mokiniams draudžiama:

18.1. Rūkyti mokyklos teritorijoje.

18.2. Vartoti alkoholinius gėrimus bei kitas psichotropines medžiagas.

18.3. Turėti mokykloje ginklą (šaunamąjį, peilį, dujų balionėlį ir t.t.).

18.4. Žaisti azartinius žaidimus, smurtauti,tyčiotis, keiktis, vartoti necenzūrinius žodžius.

18.5. Naudotis mobiliaisiais telefonais pamokų, užsiėmimų metu!

18.6. Organizuoti renginius po pamokų be leidimo.

18.7. Išeiti iš mokyklos teritorijos be leidimo.

19. Mokinių drausminimo priemonės:

19.1. pastaba (už nedidelius mokyklos vidaus tvarkos pažeidimus);

19.2. papeikimas (už sistemingą reikalavimų pažeidimą);

19.3. svarstymas mokinių, mokytojų taryboje, vaiko gerovės komisijoje, administracinėje taryboje (už didelius elgesio normų pažeidimus);

19.4. šalinimu iš mokyklos (už ypatingus nusižengimus).

20. Kiekvienas mokinys susipažįsta su mokinio taisyklėmis pasirašytinai. Su mokinių taisyklėmis supažindinami ir tėvai.