Kryptingas meninis ugdymas

Įgyvendinant KRYPTINGO MENINIO UGDYMO programą, siekiama tobulinti savitą kryptingo meninio ugdymo modelį (Kauno miesto mero 1990-06-15 potvarkis Nr. 61), padedantį integruoti dailinį ir technologinį ugdymą, derinti akademinį ir praktinį mokymą.

 • Jungiamas formalusis ir neformalusis dailės ir meninių technologijų mokymas, išplečiamos saviraiškos galimybės, formuojamas individualus stiliaus.
 • Papildomos bei praplečiamos Bendrųjų programų teikiamos galimybės įgyti menines kompetencijas, kurias ugdydamiesi mokiniai gebėtų savarankiškai ir pagrįstai rinktis tolesnio mokymosi, dalyvavimo meninėje kūryboje ir kultūroje galimybes.
 • Sukuriama meninė aplinka, mokiniams suteikiamos galimybes patirti emocinę iškrovą, pajausti kūrybinį džiaugsmą, ugdytis pasitikėjimą.
 • Remiamasi nuostata, kad meninė kūryba – ne vien profesinės veiklos sritis. Tai – kiekvieno žmogaus natūralus poreikis, skatinantis asmens kūrybinių galių atsiskleidimą.

Tikslai:

 • Ugdyti mokinių estetinę nuovoką ir dailės raiškos gebėjimus;
 • padėti įgyti bendros meninės ir kultūrinės kompetencijos, reikalingos savarankiškai, pagrindus;
 • aktyviai dalyvauti meninėje kūryboje ir šiuolaikiniame kultūriniame gyvenime.

Uždaviniai:

Įgyvendinant meninio ugdymo tikslą, siekiama:

 • plėtoti ugdytinių dailės kalbos pažinimo gebėjimus, taikyti juos savo kūrybinėje raiškoje ir atpažinti kitų kūryboje;
 • ugdyti gebėjimus stebėti, interpretuoti ir kritiškai vertinti savo ir kitų meninę raišką, praeities ir dabarties kultūrų meno kūrinius, estetines gyvenimo, bendravimo, kultūrinės ir gamtinės aplinkos savybes;
 • plėsti gimtosios šalies, Europos ir kitų pasaulio kultūrų paveldo, menų svarbos įvairiose šiuolaikinio darbo ir gyvenimo srityse pažinimą;
 • tobulinti gebėjimus mokytis menų, vertinti menų mokymosi reikšmę atsižvelgiant į numatomą tolesnį mokymąsi ir planuojamą karjerą.