Projektas – stabdykime narkomaniją

Europos veiksmų narkotikų srityje planas

Pasižadėjimas

Aš, toliau pasirašiusi Undinė Diana Tumavčienė, Kauno Juozo Grušo vidurinės mokyklos bendruomenės vardu ŽINODAMA,

 • kad piktnaudžiavimas narkotikais, ypač kai jais piktnaudžiauja jaunimas, kelia didelių sveikatos ir socialinių problemų;
 • kad visa visuomenė, jos organizacijos ir atskiri jos nariai gali atlikti teigiamą vaidmenį sprendžiant piktnaudžiavimo narkotikais problemas;
 • kad reikia pasidalyti atsakomybe ir skatinti veiksmus bei partnerystę vietos, nacionaliniu ir Europos lygmenimis,

ir kad tokios partnerystės tikslai turėtų būti:

 • ugdyti visuomenės sąmoningumą su narkotikais susijusiais klausimais ir, remiantis mokslinių tyrimų duomenimis, gilinti žinias šiais klausimais ir didinti ju supratimą;
 • užuot smerkus nuo narkotikų kenčiančius asmenis, skatinti jų supratimą ir paramą jiems;
 • gilinti Europos piliečių žinias apie potencialų narkotikų poveikį ir apie narkotikų vartojimo bei *dalyvavimo narkotikų prekyboje keliamą riziką;
 • mažinti jaunimo polinkį piktnaudžiauti narkotikais skatinant sveiką gyvenseną ir padedant jiems tinkamai ir sąmoningai pasirinkti;
 • skatinti Europos piliečius daryti teigiamą poveikį visuomenės ir ypač jaunimo elgsenai, susijusiai su narkotikų vartojimu;
 • mokytis iš patirties ir ja dalytis skatinant visų Europos veiksmų narkotikų srityje planą pasirašiusių dalyvių dalijimąsi informacija ir gerąja patirtimi;
 • sutelkti Europos pilietinę ir plačiąją visuomenę bendradarbiauti ir užmegzti pasitikėjimu ir solidarumu grindžiamus ryšius;
 • sukurti pagal Europos veiksmų narkotikų srityje planą isipareigojusių Europos piliečių ir subjektų tinklą, siekiant padėti mažinti narkotikų žalą ir spręsti susijusias problemas, kartu visiškai gerbiant visų susijusių šalių pagrindines teises.

AŠ ĮSIPAREIGOJU REMTI VIENĄ AR KELIS IŠ ŠIŲ TIKSLŲ

Prisijungdami prie Europos veiksmų narkotikų srityje plano (EAD), 2010 m. vykdome projektą

„Stabdykime narkomaniją“

Darbo grupė

 • Jūratė Kaminskienė
 • Stefanija Muliarčikienė
 • Mykolas Vytautas Sakalauskas
 • Vyta Sakalauskienė
 • Ringailė Stravinskienė
 • Krisina Varanavičienė
 • Klasių auklėtojai: Judita Karpienė 9a kl., Dalia Dolinskaitė 9c kl.

Projekto tikslai

 • Suteikti žinių moksleiviams apie narkotines medžiagas, jų vartojimo žalą bei pasekmes.
 • Ugdyti vertybinę nuostatą į sveikatą, kaip didžiausią vertybę, padėti išsiugdyti sveiko gyvenimo ir socialinius įgūdžius.
 • Paskatinti mokinius tapti aktyviais projekto dalyviais.

Dalyviai

 • 4-6 klasių (11-13 m.) mokiniai (200);
 • 8-10 klasių (15-17 m.) mokiniai (30).

Veiklos

 • Narkotinių medžiagų poveikio žmogaus organizmui aiškinimas gamtos mokslų pamokose.
 • Diskusijų klasės valandėlėse ir dalykų pamokose organizavimas temomis:„Ką žinai apie narkotines medžiagas ir jų vartojimo pasekmes?“„Rūkymas – 21 amžiaus epidemija“, „Pavojingos medžiagos mūsų aplinkoje“, „Alkoholio, narkotikų poveikis ir pasekmės bręstančiam organizmui“.
 • Diskusijos temomis: „ŽIV, AIDS problema- ar ji aktuali ir man?“„Narkotikų vartojimo pasekmės žmogaus sveikatai, karjerai, šeimai, visuomenei“.
 • lankstinukų kūrimas ir platinimas jaunesnių klasių moksleiviams (100 egz.).
 • instaliacijų kūrimas narkomanijos-alkoholizmo prevencijos tematika mokyklos erdvėse.

Laukiami rezultatai

Mokiniai įgis ne tik žinių, bet ir vertybinių nuostatų nevartoti narkotinių medžiagų.

DEKLARACIJA

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad mano atstovaujamas subjektas prisiima šį pirmiau aprašytą ir pridedamoje paraiškoje nurodytą EAD tikslus atitinkantį įsipareigojimą.

Undinė Diana Tumavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kaunas, 2010-03-22

Pasirašiusysis Europos Komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generaliniam direktoratui suteikia besąlygišką nemokamą leidimą panaudoti bet kokią su pasirašiusiojo įsipareigojimu pagal Europos veiksmų narkotikų srityje planą susijusią medžiagą ir informaciją. Tai apima teisę naudoti nuotraukas, vaizdo įrašus, pranešimus ir kitą informaciją ir ją naudoti kaip kampanijos reklaminę medžiagą. Asmuo ryšiams sutinka, kad jų kontaktiniai duomenys ir susijusi asmeninė informacija būtų tvarkoma ir viešinama EAD svetainėje ir susijusioje reklamineje medžiagoje, kaip nurodyta įsipareigojimo lape ir paraiškoje.

Kaunas, 2010 m. kovas 22 d.